บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DUSIT THANI RESORT & SPA

0
4 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า
รายละเอียดทัวร์

DUSIT THANI มัลดีฟส์ ให้บริการแบบ รวมอาหารเช้า ราคาพิเศษ แพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟส์DUSIT THANI เป็นรีสอร์ทมัลดีฟส์ ที่มีพนักงานคนไทยคอยให้บริการ หมดกังวลเรื่องการสื่อสาร เดินทางเข้าสู่รีสอท์ด้วย Seaplane เพียง 35 นาที 

DUSIT THANI มัลดีฟส์ รีสอร์ทในเครือคนไทย มีห้องอาหารไทย ปรุงโดยกุ๊กคนไทย 
สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย ฟรี Wifi ทั่วรีสอร์ท

ราคานี้ไม่รวม

-อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
-ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
-ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีต้องการใบกำกับภาษี

ราคานี้รวม

-ห้องพักตามที่ระบุ
-Seaplane รับส่งท่าอากาศยานมาเล่ – รีสอร์ท ไปกลับ
-Pure Indulgence dine around (All Inclusive package) อาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็นและเครื่องดื่ม ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น้ำ ผลไม้ น้ำ อัดลม
-Airport Lounge ห้องรับรอง ระหว่างรอเครื่องบินมายังรีสอร์ท ณ ท่าอากาศยานมัลดีฟส์
-บริการผู้ช่วยส่วนตัว Butler
-บริการฟรี Wi Fi ทั้งในห้องและส่วนกลาง
-อุปกรณ์Snorkeling เทนนิส สระว่ายน้ำ Kidroom
-ฟรี Mini Bar (4 Beer, 10 Soft drink, 4 Juices ต่อวัน)
-Welcome drink และตะกร้าผลไม้
-สามารถอยู่ต่อช่วงบ่ายได้ กรณีบินกลับ Flight บ่าย มีห้องพักรับรองพร้อม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่่ม จนกว่าจะออกจากรีสอร์ท

-In-villa check in
-ฟรี จักรยานปั่นรอบรีสอร์ท
-ฟรี ซาวน่า จากุซซี่ Deravana spa
-ฟรี Yoga, Sound bath meditaton
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
-ค่าGST tax, Service charge, Green tax
-บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี 

เงื่อนไขการจอง

-ชำระ 50 % หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ
– โปรโมชั่นนี้เมื่อทำการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่าในภายหลัง
– กรณีทำการจองน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางชำระเต็มจำนวน
– ชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3 %

เงื่อนไขการยกเลิก

– ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาแพคเก็จ
– ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาแพคเก็จ
– ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
– การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที่จอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี

** หมายเหตุ **

– อัตราค่าบริการคิดคำ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจปั จุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
– หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำ นาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นป็ เรื่องที่เหนืออำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
– ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำ นึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

รูปภาพ