บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPV007 – โปรเเกรมส่วนตัวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง
รายละเอียดทัวร์

ดานัง เวียดนาม -หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง- เมืองโบราณฮอยอัน – วัดลินห์อึ๋ง – ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACHบาน่าฮิลล์ เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี- หมู่บ้านฝรั่งเศส – โซนใหม่ Eclipse Square CHARMING SHOW -สะพานมังกร -ตลาดฮาน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ดานัง เวียดนาม -หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง- เมืองโบราณฮอยอัน - วัดลินห์อึ๋ง - ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ . . ……….

– เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัย ของเหล่าทหาร

-นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” (Hoi An)เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ

-นำท่านชม วัดจีน –เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะ ของคนหลายรุ่น

-นำชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ -ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชม บ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี

– นำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชน ชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลาง สะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้น เพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
สักการะ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung)เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็น สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ

ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACHให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2 บาน่าฮิลล์ เต็มวัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง -สวนสนุกแฟนตาซี- หมู่บ้านฝรั่งเศส - โซนใหม่ Eclipse Square - CHARMING SHOW สะพานมังกร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์ – เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่า เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและ เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร

นำท่านชมสะพานสีทอง -สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
สวนสนุก The Fantasy Parkที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D

โซนใหม่ Eclipse Square ตามอัธยาศัย

ชมการแสดง Charming Show Danang -ซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในเมืองดานัง การ แสดงผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เพ่ือแสดงประวัติศาสตร์ประเพณีและความ งามของเมืองดานัง

นำท่านชม สะพานมังกร Dragon Bridge -อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day3ตลาดฮาน - สนามบิน ดานัง เวียดนาม - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน (Han Market)ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

– สนามบิน ดานัง เวียดนาม

– สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

รูปภาพ