บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPV005 – โปรเเกรมดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง
รายละเอียดทัวร์

วัดลินห์อึ๋ง – Café Son Tra Marina – หมู่บ้านหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – Apec Park – ร้านเยื้อไผ่ – สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก – ทะเลหมีเคว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี – หมู่บ้านฝรั่งเศส – โซนใหม่ Eclipse Square – อิสระบนบาน่าฮิลล์ – ดานัง – ตลาดฮาน – โบสถ์ชมพู – Cong Café

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - Café Son Tra Marina

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง   โดยเที่ยวบินที่ …….

รับประทานอาหารกลางวัน

– วัดลินห์อึ๋ง – เป็นที่ตั้งขององค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานังเลย ที่สำคัญอีกอย่างของตรงนี้คือเป็นจุดชมวิวเมืองดานังที่สวยมากๆ เห็นภาพกว้างแบบพาโนรามากัน

– Café Son Tra Marina – สำหรับสายคาเฟ่ใครที่กำลังมองหาสถานที่เช็คอินหรือสถานที่ถ่ายภาพสวยๆแนะนำที่ Sơn Trà Marina อยู่ใกล้วัดหลินอึ๋ง

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - Apec Park - ร้านเยื้อไผ่ - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– หมู่บ้านหินอ่อน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัวทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขา ซึ่งนำมาจากภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน

– หมู่บ้านกั๊มทาน – เอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนนี้คือรอบๆ หมู่บ้านจะมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ และคนในหหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก

– เมืองโบราณฮอยอัน – เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม

– นั่งเรือกระด้ง – เป็นเรือที่เกิดจากการสานไม้ไผ่เข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม แล้วใช้น้ำมันสนเคลือบตัวเรือทั้งลำเพื่อกันน้ำเข้า

รับประทานอาหารกลางวัน

– Apec Park มุมถ่ายรูปสุดชิคที่อยู่ไม่ไกลจากสะพานมังกร อยู่ริมแม่น้ำฮานเลย

– ร้านเยื้อไผ่ – เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนาม. ร้านนี้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่หลายชนิด

– สะพานมังกร – สะพานนี้มีความยาว 666 เมตร กว้าง 37.5 เมตร ข้าม แม่น้ำหาน Han River ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของดานัง โดยมีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน

– สะพานแห่งความรัก – สะพานแห่งความรักดานังที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ทะเลหมีเคว - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี – หมู่บ้านฝรั่งเศส - โซนใหม่ Eclipse Square

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ทะเลหมีเคว – เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง เหมาะสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำและปิกนิก ทัศนียภาพของธรรมชาติโดยรอบก็สวยงามชวนให้เพลิดเพลิน

– นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก และสูงที่สุดในโลก คุณจะได้สัมผัสกับความสวยงามท่ามกลางทัศนียภาพโดยรอบภูเขา

– บาน่าฮิลล์ – เมืองต้องมนต์ในสายหมอก อากาศเย็นๆ ได้ฟิลยุโรป หนีร้อนไปพึงเย็นที่ประเทศเวียดนามกัน

รับประทานอาหารกลางวัน

– สะพานมือสีทอง – สะพานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดภาพมือยักษ์ใหญ่ของพระเจ้ากลายเป็นทางเดินบนท้องฟ้าท่ามกลางดินแดนที่ปกคลุมด้วยหมอกและความสวยงามราวสวรรค์ของบานาฮิลส์

– สวนสนุกแฟนตาซี – เป็นสวนสนุกในร่ม มี 3 ชั้น สวนสนุกแฟนตาซี ปาร์ค ทั้งในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นมันส์ๆเพียบ เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่น

– หมู่บ้านฝรั่งเศส – เหมือนได้ไปอยู่ท่ามกลางฝรั่งเศสจริงๆ จุดถ่ายรูปในหมู่บ้านฝรั่งเศสมีเยอะมาก เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ

– โซนใหม่ Eclipse Square ดินแดนแห่งเทพนิยาย ทางเข้าล้อมรอบด้วยประติมากรรม 20 องค์ของเทพธิดาที่มีชื่อเสียงที่สุดจากเทพนิยายกรีก

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4อิสระบนบาน่าฮิลล์ - ดานัง - ตลาดฮาน - โบสถ์ชมพู - Cong Café - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– อิสระบนบาน่าฮิลล์

– ดานัง เป็นอดีตหมู่บ้านชาวประมง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง ที่นี่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามกลาง

รับประทานอาหารกลางวัน

– ตลาดฮาน – เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ตลาดนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองดานัง

โบสถ์ชมพู – เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

– Cong Café – ร้านกาแฟเท่ๆ ดิบๆ กาแฟดี ราคาไม่แพง ที่นั่งเยอะ มี 2 ชั้น จริงๆนั่งชั้นล่างตรงหน้าร้านจะถ่ายรุปออกมาเท่ๆดีมาก

– สนามบินดานัง

– ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ