บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPV004 – โปรเเกรมฮานอย ซาปา 4วัน3คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
รายละเอียดทัวร์

ซาปา – CHôtel de la Coupole MGallery Cafe – ตลาดคนเดินซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan – Moa Na Cafe – หมู่บ้าน Catcat – ฮานอย – จัตุรัสบาดิ่ญ – โบสถ์ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – ช้อบปิ้งถนน 36 สาย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือจ่างอาง – ร้านเยื่อไผ่

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เวียดนาม - เดินทางสู่เมืองซาปา – CHôtel de la Coupole MGallery Cafe - ตลาดคนเดินซาปา

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ …….

– เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กในหุบเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในเทือกเขาทางตอนเหนือ อุดมไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบที่สวยงาม สีเขียวชอุ่มสบายตา อากาศดีตลอดทั้งปี วิวสวย

รับประทานอาหารกลางวัน

– CHôtel de la Coupole MGallery Cafe – โรงแรมห้าดาวแห่งซาปา ดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีช ในด้านอาหารและความเป็นเลิศในด้านการบริการ ตั้งแต่อาหารฝรั่งเศสชั้นสูงที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลจากท้องถิ่นในห้องอาหา

– ตลาดคนเดินซาปา – เป็นตลาดท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซาปา ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งซื้อหาของฝากและของที่ระลึก โดยมีสินค้าท้องถิ่นจากชาวม้งในพื้นที่ให้เลือกซื้อมากมาย

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - Moa Na Cafe – หมู่บ้าน Catcat

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan นับเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก ซึ่งด้วยระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 20 นาที

– Moa Na Cafe เรียกว่าเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ กว้าง ที่กำลังมาแรงสวยบรรยากาศสุดฟิน แน่นอนจุดเด่นของที่นี่ก็คือรูปปั้นโมอานา และบันไดมือที่คนสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้

รับประทานอาหารกลางวัน

– หมู่บ้าน Catcat ของชาวม้งดำ เป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย มีวิวนาขั้นบันไดและธรรมชาติที่สวยงาม แถมอากาศก็ยังสดชื่น เหมาะกับการไปเที่ยวชาร์จพลังให้ตัวเอง

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ฮานอย - จัตุรัสบาดิ่ญ - โบสถ์ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ฮานอย – เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย

– จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นสถานที่จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนาม จัตุรัสบาดิ่ญเป็นหัวใจของฮานอย

– โบสถ์ฮานอย – ตัวโบสถ์มีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส เป็นอีกหนึ่งจุด landmark ที่คนชอบมาถ่ายรูปเมื่อมาเยือนกรุงฮานอย

รับประทานอาหารกลางวัน

– ทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางเมืองฮานอย รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวร่มรื่น มีสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเวียดนาม

– สะพานแสงอาทิตย์ – เป็นสะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย

– วัดหง๊อกซิน สถานที่ทางศาสนาและประวัติศาสตร์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม แหล่งถ่ายภาพสวยชั้นยอด และการตกแต่งภายในที่เต็มไปด้วยศิลปวัตถุที่น่าสนใจ

– ช้อบปิ้งถนน 36 สาย – ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย เป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาง - ร้านเยื่อไผ่ - ฮานอย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– นิงห์บิงห์ – เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดินใหญ่

– ล่องเรือจ่างอาง – เป็นมรดกโลกแห่งที่ 8 ของเวียดนาม ต้องบอกว่าธรรมชาติรังสรรค์ความงามมาสมบูรณ์แบบจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นวิวภูเขา ท้องฟ้า ผืนน้ำ ดูเพลินไม่มีเบื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน

– ร้านเยื่อไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนาม ร้านนี้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่หลายชนิด เช่น สายรัดแก้ปวดเมื่อยบริเวณคอ เอว และหัวเข่า

– ฮานอย

รับประทานอาหารเย็น

– ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

– ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

รูปภาพ