บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPV003 – โปรมเเกรมซาปา ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนอยไบ
รายละเอียดทัวร์

ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา – ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต – ฮานอย – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – ฮาลอง – Night Market – ฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ เวียดนาม - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา - ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

– ออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เวียดนาม โดยเที่บินที่ . . .

– ลาวไก – เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีน

– ซาปา – เมืองเล็กในหุบเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในเทือกเขาทางตอนเหนือ อากาศหนาวเย็น อุดมไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบที่สวยงาม สีเขียวชอุ่มสบายตา อากาศดีตลอดทั้งปี

– หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา – เป็นหมู่บ้านชาวม้งดำที่เก่าแก่และยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย รายล้อมด้วยธรรมชาติและวิวนาขั้นบันได

– ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต – ที่เที่ยวที่กิน ไนท์มาร์เก็ตที่คึกคักที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ใครที่เป็นขาช้อปห้ามพลาดไปเดินเล่นเช็คอินที่ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ฮานอย - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือตามก๊ก - ฮาลอง - Night Market

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ฮานอย – เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม

– นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ภูเขาฟานซีปันได้ฉายาว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” เพราะภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่า 3,143 เมตร ภูเขาฟานซีปันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนาม

– นิงห์บิงห์ – เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดินใหญ่ หรือ ฮาลองบก

รับประทานอาหารกลางวัน

– ล่องเรือตามก๊ก – ล่องเรือพาย ตามแบบฉบับของที่นี่ มีทั้งใช้มือพาย และ เท้าพาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่

– ฮาลอง – ที่เที่ยวเวียดนาม มหัศจรรย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากธรรมชาติสุดตระการตาของ “อ่าวฮาลอง” ที่มีสถานะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมาตั้งแต่ปี

– Night Market ตลาดริมถนนที่เปิดในเวลากลางคืน เดินเล่น ช็อปปิ้ง และรับประทานอาหารแบบสบายๆ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - สนามบินนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ฮาลอง

– ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ชมความงามของอ่าวฮาลองอย่างใกล้ชิดบนเรือสำราญสุดทันสมัย

– ถ้ำนางฟ้า – ถ้ำสวรรค์นับเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างความตะลึงพรึงเพริศให้กับผู้พบเห็นได้อย่างไม่ยากเย็น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– สนามบินนอยไบ

– ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ