บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPT004 – โปรเเกรมเกาสง ไถหนาน ไถจง 4วัน3คืน

0
4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เกาสง – เจดีย์เสือมังกร – วัดใหญ่โฟวกวงซาน – ไถหนาน – ตลาดกลางคืน – พิพิธภัณฑ์มหาเศรษฐีไต้หวัน – ไถจง – National Taichung Theater – ตลาดกลางคืน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้ง Glorai Outlets

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเกาสง - เกาสง

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินเกาสง โดยเที่ยวบินที่ …….

– เกาสง – ถือว่าเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน ที่บรรยากาศดี เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแนวให้ได้ไปเช็คอินกัน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เจดีย์เสือมังกร - วัดใหญ่โฟวกวงซาน - ไถหนาน - ตลาดกลางคืน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เจดีย์เสือมังกร – เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่กลางริมสระบัว

– วัดใหญ่โฟวกวงซาน – เป็นอีกหนึ่งวัดในไทยที่งดงามอลังการมากจริงๆ พราะที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมไต้หวัน ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพหลายองค์ให้ไปกราบไหว้ขอพร

รับประทานอาหารกลางวัน

– ไถหนาน – เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดแหงหนึ่งของไต้หวัน ไถหนานยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม โด่งดังในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

– ตลาดกลางคืน – เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่และเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองไถหนาน ภายในตลาดก็จะมีของขายและสินค้าต่างๆเหมือนกับใกล้เคียงกันกับตลาดกลางคืนชื่อดังอื่นๆโดยเฉพาะประเภทของกิน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3พิพิธภัณฑ์มหาเศรษฐีไต้หวัน - ไถจง - National Taichung Theater - ตลาดกลางคืน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– พิพิธภัณฑ์มหาเศรษฐีไต้หวัน – เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นศิลปะแบบตะวันตก และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของเอกชนที่มอบรายได้เข้าองค์กรการกุศลของเมืองไถหนาน

– ไถจง หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน

– National Taichung Theate – เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะขนาดใหญ่ โรงละครนี้ไม่เพียงแต่สวยงามตามด้านภาพลวงตา แต่ยังมีการแสดงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

– ตลาดกลางคืน – เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เป็นที่ดึงดูดผู้คนที่ชื่นชอบตลาดกลางคืน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– หมู่บ้านสายรุ้ง – เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก ตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านนั่นเอง

– ช้อปปิ้ง Glorai Outlets – เป็นร้านเอาท์เล็ทในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เป็นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งสไตล์อเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

– สนามบินเถาหยวน

– ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ