บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPT003 – โปรเเกรมไต้หวัน 2 อุทยาน 5วัน4คืน

0
4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถั่งซำจั๋ง – ชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต- นั่งรถไฟอาลีซาน – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – เมืองนิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองเถาหยวน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต

  • เวลา ….. สนามบินดอนเมือง ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ …….

– เมืองหนานโถว – เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล

– วัดเหวินหวู่ – หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยม ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู

รับประทานอาหารกลางวัน

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – “การล่องเรือ” เป็นกิจกรรมหากไม่ทำ ก็เหมือนมาไม่ถึงทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

– วัดพระถั่งซำจั๋ง – หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดเสวียนจั้ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ ซึ่งมีตำนานเล่าขาน

– ชิมชาอู่หลง – เป็นชากึ่งหมัก ผ่านกระบวนการนวดเล็กน้อย มีกลิ่นหอม รสชาติชุ่มคอ

– เมืองเจียอี้ – เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ-วัฒนธรรม

– ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต – ตั้งอยู่บนถนนเหวินฮั่ว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– นั่งรถไฟอาลีซาน – สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ของดอกไม้บานสะพรั่งบนเส้นทางรถไฟอาลีซาน พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์กลางหุบเขาอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน

– เมืองไถจง – เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี ที่นี่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวัน

– หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋ง ตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านนั่นเอง

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองไทเป – มีทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง สายกิน สายประวัติศาสตร์ ฟินครบ จบในเมืองเดียว

– ร้านพายสับประรด – ร้านขนมพายสับปะรดของฝากของไต้หวัน รสชาติอร่อย ใครตามหาพายสัปปะรดแนะนำร้านนี้

รับประทานอาหารกลางวัน

– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงของตึกที่ 508 เมตร เเละสถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามเช่นกัน

– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี

– ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตย้านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ในไทเป เป็นตลาดกลางคืนอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเลยก็ว่าได้ ย่านช้อปปิ้ง ที่สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองเถาหยวน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดหลงซาน – เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย

– ศูนย์เครื่องสำอาง – แหล่งรวมสินค้าประเภทความงามที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพสูง ตั้งแต่แบรนด์ดังระดับโลก

– เมืองนิวไทเป – นครนิวไทเปเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรักประวัติศาสตร์ต้องไม่พลาด

รับประทานอาหารกลางวัน

– อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – เป็น ที่เที่ยวดัง ของ ไต้หวัน โดยมีลักษณะเป็นแหลมที่ทอดยาวออกไปในทะเล ตั้งอยู่บน ภูเขาต้าถุน เมื่อมองลงมา จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ลอยอยู่ในทะเลนั่นเอง

– ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี – แลนด์มา์กยอดฮิตที่แบคกราวด์เป็น อาคารหลากสี ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ถูกใจสายอาร์ตและสายถ่ายรูปเป็นที่สุด

– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองเถาหยวน – เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองสวยที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้กหวันเมื่อ100 ปีที่แล้วไว้ได้เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– สนามบินเถาหยวน

– ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ . . .

รูปภาพ