บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPT002 – โปรเเกรมหนานโถว ไถจง 4วัน3คืน

0
4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

ไถจง – นั่งกระเช้าชมวิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – สะพานลอยฟ้าชมวิวภูเขา – วัดจงไถ สานสื่อ – ร้านขนมเก่าแก่ไถจง – หนานโถว – ตลาดเก่าเชอเชิง – หมู่บ้านปีศาจ – ไถจง – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – ไถจง - นั่งกระเช้าชมวิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หนานโถว

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ …….

– ไถจง – เมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในไต้หวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

– นั่งกระเช้าชมวิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ระหว่างที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้าชมทิวทัศน์ที่งดงามขึ้นชื่อของทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่ ชมความงามทั่วทะเลสาบสุริยันจันทราภายใน 7 นาที

– วัดเหวินหวู่ – หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู

หนานโถว เป็นเทศมณฑลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเทศมณฑลเดียวของไต้หวันที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

รับประทานอาหารเย็นมื้อ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานลอยฟ้าชมวิวภูเขา - วัดจงไถ สานสื่อ - ร้านขนมเก่าแก่ไถจง - หนานโถว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เพลิดเพลินกับการนั่งเรือและสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

– ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – เป็นทั้งฟาร์มแกะ สถานที่เพาะปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาว และที่ตั้งของสกายวอล์คที่สูงที่สุดในไต้หวัน พร้อมด้วยอาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวัน

– สะพานลอยฟ้าชมวิวภูเขา – วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อน ๆ จะได้ดื่มด่ำไปกับความเขียวชอุ่มของธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน

– วัดจงไถ สานสื่อ – วัดนี้เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม โดยนำเอารูปแบบเซนโบราณ มาผสมผสานกับสไตล์ตะวันตก

– ร้านขนมเก่าแก่ไถจง – ร้านขนมเก่าเเก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยจนไม่ว่าใครที่ไปไถจงที่ต้องซื้อ

– หนานโถว

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ตลาดเก่าเชอเชิง - หมู่บ้านปีศาจ - ไถจง - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ตลาดเก่าเชอเชิง – เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่หลาย ๆ คนไปเที่ยว ภายในตลาดมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยค่ะ อาทิ เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอาหารพื้นเมืองอีกเพียบ

– หมู่บ้านปีศาจ – ทั้งหมู่บ้านและการตกแต่างต่างๆ ในธีมปีศาจ เช่น โคมไฟประดับ และรูปปั้นรูปปีศาจ Tian Gou เพลิดเพลินไปกับการชอปปิ้งสินค้าต่างๆ ในธีมปีศาจได้อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน

– ไถจง

– ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เเละยังมีเรื่องของกินก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย จนตาลายเลย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– หมู่บ้านสายรุ้ง – เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวันนั่นเองตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านนั่นเอง

รับประทานอาหารกลางวัน

– สนามบินเถาหยวน

– ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ