บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPT001 – โปรเเกรมหนานโถว ไถจง ไทเป 5วัน4คืน

0
3hours 45minute
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วันฉวนกวาง – วัดเหวินวู่ – เจี้ยอี้ – ไร่ชาอู่หลง – นั่งรถไฟอาลีซาน – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – vigor kobo pineapple cake – ตึกกไทเป 101 – germanium shop – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดชีเหมินติง – วัดหลงซาน – อุทยานเหย่หลิว – หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุววณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วันฉวนกวาง - วัดเหวินวู่ - เจี้ยอี้

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ …….

เมืองหนานโถว – เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของยอดเขายวี่ซานหรือภูเขาหยกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เคยถูกขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” มีทั้งเทือกเขาน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่โดยรอบ พร้อมด้วยผืนน้ำที่เปล่งประกายรับกับแสงอาทิตย์

รับประทานอาหารกลางวันมื้อ

– วัดฉวนกวาง เป็นจุดชมวิวทะเลสาบที่สวยงามในความสูงไม่มากเท่าไหร่ แถมยังมีหินสลักชื่อของทะเลสาบให้ได้ยืนถ่ายรูปคู่เปรียบเสมือนได้ปักหมุดว่าชั้นมาถึงทะเลสาบแล้ว

– วัดเหวินวู่ – ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

– เจี้ยอี้ – เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน นอกจากธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในตัวเมือง

รับประทานอาหารเย็นมื้อ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ไร่ชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ไร่ชาอู่หลง – ใบชาของไร่นี้ จะมีลักษณะหนานุ่มมากกว่าที่อื่น กลิ่นหอมอ่อนๆ บวกกับรสชาติใบชาที่เข้มข้น จึงทำให้ได้รับความนิยมจากคนรักชาทั่วโลก

– นั่งรถไฟอาลีซาน – สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ของดอกไม้บานสะพรั่งบนเส้นทางรถไฟอาลีซาน พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์กลางหุบเขาอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารกลางวันมื้อ

– เมืองไถจง เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี ยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและทิวทัศน์ที่สวยงาม

หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน

รับประทานอาหารเย็นมื้อ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ไทเป - vigor kobo pineapple cake - ตึกกไทเป 101 - germanium shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดชีเหมินติง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ไทเป

– vigor kobo pineapple cake การเยี่ยมชมโรงงานเค้กสับปะรดเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างแน่นอน พวกเขาไม่เพียง แต่ขายเค้กสับปะรดแสนอร่อยเท่านั้น แต่คุณสามารถทำเองและพาพวกเขากลับบ้านไปกิน

– ตึกกไทเป 101 – เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ไต้หวัน โดยความสูงของตึกนี้จะอยู่ที่ 508 เมตรและมีจำนวนชั้นมากถึง 101 ชั้นสถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

germanium shop – เยี่ยมชมสินคา้ส่งออกชื่อดงัของไตห้ วนั ที่ศูนย์GERMANIUM SHOP เป็นสร้อยที่มีพลงัพิเศษช่วย ในการปรับสมดุลในร่างกาย

– อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

– ตลาดชีเหมินติง – ย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ในไทเป เป็นตลาดกลางคืนอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเลยก็ว่าได้ช้อปปิ้งกันได้เพลิน ทั้งร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าผ้าใบ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดหลงซาน - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดหลงซาน โด่งดังในเรื่องของการขอพรความรัก อีกทั้งยังมีการจำหน่ายเครื่องรางอันศักดิ์สิทธ์ เพื่อเสริมความโชคดีในด้านต่าง ๆ

– อุทยานเหย่หลิวเป็นที่เที่ยวดังของไต้หวัน โดยมีลักษณะเป็นแหลมที่ทอดยาวออกไปในทะเล ตั้งอยู่บนภูเขาต้าถุน ซึ่งถ้าเราได้มองจากมุมด้านบนลงมา จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ลอยอยู่ในทะเล

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – เป็นสวย น่าเที่ยวมากๆ ต้องมาให้ได้ เพราะนอกว่าจะมีบ้านหลากสีที่ตั้งอยู่ริมน้ำแล้ว ยังมีคาเฟ่เก๋ๆ อีกเพียบ

– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะ เมืองสวยที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้กหวันเมื่อ100 ปีที่แล้วไว้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ฮิโรชิม่า - ปราสาทฮิโรชิมะ - โดมระเบิดปรมาณู - พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ - สวนอนุสรณ์สันติภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– สนามบินเถาหยวน สายการบิน . . .

– เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน . . .

รูปภาพ