บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPK004 -โปรเเกรมเทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน
รายละเอียดทัวร์

-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -สวนป่ากรุงโซล – โซลทาวเวอร์ – ถนนฮงแด- ถนนยออีโด -หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังชางด็อกกุง -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก – ย่านเมียงดง -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินอินชอน -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัด
  ได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2สวนป่ากรุงโซล - โซลทาวเวอร์– ถนนฮงแด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สวนป่ากรุงโซล-เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว ที่แต่
  เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์
  -โซลทาวเวอร์ -จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน
  หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ถนนฮงแด -แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกลม้ หาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็น
  ย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ถนนยออีโด -ถนนด้านหลังอาคารรัฐสภาที่มีต้นซากุระเรียงราย และเป็นถนนดอกซากุระที่มี
  ชื่อเสียงที่สุดของกรุงโซล
  -หมู่บ้านโบราณอิกซอนดงย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆ เหมือนเขาวงกต และร้านกาแฟ
  หลากหลายสไตล์ มีร้านอาหารอร่อยๆ แอบซ่อนอยู่มากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -พระราชวังชางด็อกกุง -หนึ่งในพระราชวังหลวงที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้อนุรักษ์รักษาไว้
  พระราชวังแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า ‘พระราชวังตะวันออก หรือ ทงวอล’ พระราชวังชางด็อกกุง
  เป็นสถานที่สำคัญที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมเกาหลีโบราณได้เป็นอย่างดี
  -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ใส่ชุกฮันบก – ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติ
  สาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม
  -ย่านเมียงดง -แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสวรรค์ของสาวนักช้อป
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน -สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน -มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  -สนามบินอินชอน
  -สนามบินสุวรรณภูมิ
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com