บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPK003 -โปรเเกรมปูซาน 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน
รายละเอียดทัวร์

เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ – สถานีรถไฟคยองฮวา -เทศกาลดอกซากุระจินแฮ -The Bay 101 -ซองโดสกายวอล์ค – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -รถไฟจิ๋วลอยฟ้าสกายแคปซูล -ตลาดแฮอึนแด -สวนยงดูซาน -หมู่บ้านฮวิลยออุน -ตลาดปลาจากัลซี – ถนนนัมโพดง -คาเฟ่ CORALANI CAFÉ -วัดแฮดงยงกุกซา -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินกิมแฮ - เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ - สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ -The Bay 101

 • เดินทางถึง สนามบินกินแฮ ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK -สวนสาธารณะริมแม่น้ำนักดงแห่ง
  เมืองปูซานที่จะกลายเป็นทุ่งดอกยูแชสีเหลืองอร่ามไกลสุดลูกหูลูกตา
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -สถานีรถไฟคยองฮวา -จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน พบกับอุโมงค์ดอกซากุระที่ปลูกเรียงรายขนานไปกับทางรถไฟระยะทางยาวถึง 800 เมตร
  -เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ -จะเต็มไปด้วยดอกซากุระสายพันธุ์เกาหลีที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วเมืองหลายแสนต้น
  -THE BAY 101 –วิวสวยปังอลังการ ช่วงเวลาที่แสงไฟจากตึกตกลงนั้น ส่องลงมาสะท้อนกับพื้นน้ำด้านล่างที่สวยที่สุด

Day 2ซองโดสกายวอล์ค -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -รถไฟจิ๋วลอยฟ้า -ตลาดแฮอึนแด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ซองโดสกายวอล์ค -มาปูซานทั้งที่ต้องไม่พลาดไปตามรอยเจ้าเด็กแฝดสาม “แทฮัน มินกุก มันเซ” แห่งรายการ The Return of Superman
  -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -หมู่บ้านสีพาสเทลแสนน่ารักที่แยกตัวออกมาจากความวุ่นวายในเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -รถไฟจิ๋วลอยฟ้า SKY CAPSULE -แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปูซาน รถไฟจิ๋วสุดคิ้วท์วิ่งเรียบชายทะเล และแล่นผ่านแลนด์มาร์คสำคัญๆ
  -ตลาดแฮอึนแด -ตัวตลาดเป็นถนนยาวๆ เรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝ่ังมีขนาดเล็กๆไม่ใหญ่นัก
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3สวนยงดูซาน -หมู่บ้านฮวิลยออุน -ตลาดปลาจากัลชี- ถนนนัมโพดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สวนยงดูซาน -สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปซูาน เต็มไปด้วยต้นซากุระ และต้นไม้กว่า 70 สายพันธุ์
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -หมู่บ้านฮวินยออุล -ที่มีบรรยากาศรอบๆ สวยไม่น้อยหน้าหมู่บ้านคัมชอนเลย ด้วยโลเคชั่นที่ตั้งอยู่
  บนหน้าผาสูงและวิวทะเลที่สวยงาม
  -ตลาดปลาจากัลชี-แหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆ จำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ
  -ถนนนัมโพดงถนนช้อปป้ิงที่คึกคักมากอีกแห่งหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปูซาน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4คาเฟ่ CORALANI CAFÉ -วัดแฮดงยงกุกซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ -สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – CORALANI CAFÉ -คาเฟ่โทนสีขาว-ฟ้า- ชวนให้นึกถึงบรรยากาศบ้านสีขาวบนหน้าผาของเมืองซานโตรินี่ ซึ่ง คาเฟ่มีทั้งหมด 4 ชั้น
  -วัดแฮดงยงกุกซา -วัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงเรื่องวิวริมทะเลที่สวยงามที่สุดในปูซาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน
  -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน -มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  -สนามบินอินชอน
  -สนามบินสุวรรณภูมิ
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com