บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPK002 -โปรเเกรมเทศกาลดอกซากุระ 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน
รายละเอียดทัวร์

ถนนซากุระ ม.คยองฮี – โซลทาวเวอร์ -ถนนฮงแด -เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด -ถนนยออีโด -พระราชวังชางเคียงกุง – พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก -ดิวตี้ฟรี -หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซัน – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินอินชอน - ถนนซากุระ ม.คยองฮี - โซลทาวเวอร์ -ถนนฮงแด

 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  -ถนนซากุระ มหาวิทยาลัยคยองฮี -สถานที่แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระกว่า 200 ต้น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -โซลทาวเวอร์ -จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน
  หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน
  -ย่านฮงแด -แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศในกรุงโซลที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค -สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงโซลที่มีจุดชมดอกซากระที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด -สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด แหล่งรวมเครื่องเล่นมันส์ๆ ที่จะพาไปเหินฟ้าท้าความเสียว รับรองสนุกตื่นเต้นสุดๆ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3พระราชวังชางเคียงกุง - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก - ดิวตี้ฟรี

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ถนนยออีโด -ถนนด้านหลังอาคารรัฐสภาที่มีต้นซากุระเรียงราย และเป็นถนนดอกซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโซล
  -พระราชวังเคียงบกกุง – มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกาหลี
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย -ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4หมู่บ้านโบราณอึนพยอง -เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซัน - -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลาย เงินวอน -สนามบินอินชอน -สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -หมู่บ้านโบราณอึนพยอง -หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่ผู้คนไม่พลุกพล่านเท่ากับหมู่บ้านฮันอกใจกลาง
  เมืองชื่อดัง ย้อนกลับไปยุคอดีตของดินแดนโสมกับหมู่บ้านที่ได้กลิ่นอายความเก่าแก่แบบสุดๆ
  -เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซาน -ช่วงฤดูใบไม้ผลิบรรดาดอกไม้ทั่วทั้งเกาหลีกำลังบาน
  สะพรั่งชูช่อสวยงามไม่แพ้ดอกซากุระ
  -Hyundai Premium Outlet ของอาณาจักรฮุนได -ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นหลายร้อยแบรนด์
  -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน -มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  -สนามบินอินชอน
  -สนามบินสุวรรณภูมิ
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com