บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPK001 -โปรเเกรมเกาะนามิ 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน
รายละเอียดทัวร์

เกาะนามิ – สกี -ไร่สตอรเบอร์รี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -คอสเมติค -ถนนฮงแด -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก -พระราชวังเคียงบกกุง -โซลทาวเวอร์ -ดิวตี้ฟรี -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินอินชอน -เกาะนามิ - สกี

 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  -เกาะนามิ -เกาะขนาดเลก็ กลางแม่น้ำซึ่งถูกขนานนามให้เป็น “เกาะแห่งความรัก” อีกหนึ่ง
  จุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -เล่นสกี-เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีที่จะถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ไร่สตรอวเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค- ถนนฮงแด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ -ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ใกล้กรุงโซล หนึ่งในผลไม้ยอดฮิตประจำฤดูกาล ผลไม้ตระกูล
  เบอร์รี่ที่หลายคนชื่นชอบ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัด
  ได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก
  -คอสเมติคเอาท์เลท -ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์
  -ถนนฮงแด -แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่
  คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3พิพิธภัณฑ์สาหร่าย -พระราชวังเคียงบกกุง -ดิวตี้ฟรี

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย -ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -พระราชวังเคียงบกกุง -มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว
  -ดิวตี้ฟรี -พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรู
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรรภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน -มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  -สนามบินอินชอน
  -สนามบินสุวรรณภูม
รูปภาพ