บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJC003 -โปรเเกรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง
รายละเอียดทัวร์

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน –พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน – ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง -กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ย่านซานหลี่ถุน -วัดลามะ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ

–เดินทางสู่ ปักกิ่ง – เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน – พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

– พระราชวังโบราณกู้กง –  เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่อยู่คู่ประวัติศาสตร์จีนมายาวนานหลายร้อยปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– หอบูชาเทียนถาน –   เป็นสถานที่อันโด่งดังที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนเมื่อไปถึงปักกิ่ง อดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามความเชื่อของจีนโบราณ 

– พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน –  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แฟนภาพยนตร์จีนตัวจริงไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดไดโชอิน - สวนโมมิจิดานิ - มิยาจิม่า เคเบิ้ลคาร์- ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ย่านซานหลี่ถุน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ช่องเขาจูหยงเป็นทางผ่านภูเขาในเขตฉางผิงของเทศบาลนครปักกิ่ง ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่ง 50 กิโลเมตร

– พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – เป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 ย่านซานหลี่ถุน –  เป็นชื่อถนนสายหนึ่งในปักกิ่ง ที่ถือเป็นย่านช้อปย่านกินย่านเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดลามะ – ปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 –โอคายาม่า
ปราสาทโอคายาม่า – ถือเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งอยู่ที่เมืองโอกายามะ
สวนโคราคุเอน – นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดโอคายาม่า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน – ย่านเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิกตั้งอยู่ริมคลอง รวมถึงมี ร้านค้า ร้านอาหาร และแกลเลอรี่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

รูปภาพ