บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ426-โปรเเกรม นาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อาคารทาคายาม่าจินยะ – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ – คามิโคจิ – หมู่บ้านทสึมาโกะ – เมืองกิฟุ – โทกิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต –เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – ตลาดปลาคุโรมง – ริงคุเอ้าท์เล็ท

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

– หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –  เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านทรงหลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่ากัชโชสุคุริซึ่งมีมาแต่โบราณ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

– อาคารทาคายาม่าจินยะ – หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –  หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี บ้านไม้โบราณโทนสีน้ำตาลดำ เรียงรายไปตามทางเดิน

– ออนเซ็น – เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้ำร้อนและแร่ธาตุต่างๆ ช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังบางชนิด ลดความวิตกกังวล รักษาอาการปวดหลังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2นั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ – คามิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-นั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ – นั่งรถกระเช้าที่อยู่สูงถึง 3,000 เมตรไปยังแท่นชมวิวเพื่อชมวิวที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-คามิโคจิ – สายรักธรรมชาติต้องไม่พลาด คามิโคจิ แหล่งท่องเที่ยววิวสุดอลังแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นจุดชมเจแปนแอลป์ที่สวยงามสุด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หมู่บ้านทสึมาโกะ – เมืองกิฟุ - โทกิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-หมู่บ้านทสึมาโกะ – เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เมื่อมาเยือนที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับหุบเขาคิโซ อันงดงาม และบรรยากาศของญี่ปุ่นยุคศักดินาในอดีต

– เมืองกิฟุ – ชมหมู่บ้านมรดกโลกกลางหุบเขา อิ่มเอมบรรยากาศ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งฮิดะ ลิ้มรสเนื้อแสนอร่อยกับเมนูที่จะทำให้คุณฟิน วัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวา

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– โทกิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – คุณสามารถเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งได้ตลอดทั้งวัน มีร้านค้ากว่า 140 ร้าน ถูกจัดสรรมาเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของดูเหมือนเมืองโคโลราโด

เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO – เทศกาลประดับไฟสุดอลังการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดขึ้นที่สวน Nabana no sato กับงานแสดงไฟบรรยากาศสุดโรแมนติก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– วัดคิโยมิสึ – วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ของวัดญี่ปุ่นโบราณ ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด โดยมีจุดที่พิเศษคือ เสาที่ค้ำระเบียงวัดขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนหลายร้อยต้น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้าและร้านอาหาร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ตลาดปลาคุโรมง – ริงคุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมของกินนานาชนิด แถมด้วยของฝากอีกมากมาย

– ริงคุเอ้าท์เล็ท – เอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ, ร้านกีฬายอดนิยมกว่า 210 ร้าน ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ

– สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ