บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ424-โปรเเกรมฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเซะ
รายละเอียดทัวร์

เขื่อนโฮเฮเคียว – จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานโจซังเคฟุทามิ – บ่อน้ำร้อนโจซังเค – แช่น้ำแร่ธรรมชาติโจซังเค – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – สวนลับฮิราโอกะ – MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - เขื่อนโฮเฮเคียว - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานโจซังเคฟุทามิ – บ่อน้ำร้อนโจซังเค – แช่น้ำแร่ธรรมชาติโจซังเค

– ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองใหญ่ของฮอกไกโด ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอาหารอร่อยหลากหลายในแต่ละฤดูกาล

– เขื่อนโฮเฮเคียว – เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งมีความสูง 102.5 ม. ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 100 เขื่อนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานโจซังเคฟุทามิ – เป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชั้นยอดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สะพานข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

– บ่อน้ำร้อนโจซังเค – เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด

– แช่น้ำแร่ธรรมชาติโจซังเค – แช่น้ำในที่ล้อมด้วยต้นไม้เขียวและหุบเขางดงาม

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ผลไม้ญี่ปุ่นตามฤดูกาลเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่บอกได้เลยว่าดีและอร่อนมาก

– เมืองโอตารุ – ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่าที่สำคัญของฮอกไกโด เก็บสินค้าที่สร้างจากหิน ได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าๆ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 อยู่ทั่วทั้งเมือง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

-คลองโอตารุ – โค้งเลียบอ่าวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าที่ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าไปยังคลังสินค้าตามแนวคลอง

– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  เป็นศูนย์รวมกล่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งภายในมีการจัดแสดง และจำหน่ายกล่องดนตรี เครื่องแก้ว โคมไฟ กรอบรูป รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

– ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ – แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด - สวนลับฮิราโอกะ - MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ศาลเจ้าฮอกไกโด – เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้

– ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ถนนที่เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 ต้นทอดยาวราวกับอุโมงค์สีเหลืองทองสวยงาม เป็นระยะทางประมาณ 380 เมตร

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– สวนลับฮิราโอกะ – สวนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของญี่ปุ่น รวมถึงทะเลสาบและซุ้มโค้งอันเงียบสงบที่สวยงาม ลานกว้างที่เต็มไปด้วยพืชพรรณ และต้นยูประมาณ 3,000 ต้น

– MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO – โดยห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mallที่บอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สนามบินนาริตะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ