บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ423-โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – ทะเลสาบ โทยะ – สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต – ย่านทานุกิโคจิ – ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – สวนลับฮิราโอกะ – MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น

– โนโบริเบทสึ – คือเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ฮาโกดาเตะ – เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของอาคารทางประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน อาหารรสเลิศ และงานต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี

– นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – จะมีกระเช้าลอยฟ้าได้ขึ้นไปรับชมวิวสวยๆที่ได้เห็นวิวยอดเขาฮาโกดาเตะและได้เห็นวิวทั้งเมือง มีให้ขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน แต่กลางคืนจะสวยมากๆเพราะมีแสงไฟจากเมือง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - ทะเลสาบ โทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – คือตลาดสดที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นดีของฮอกไกโด (Hokkaido) เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ กว่า 250 ร้าน

– โกดังอิฐแดง – ศูนย์การค้าที่ประกอบขึ้นจากการนำ อาคารโกดังก่ออิฐแดงซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1909 จำนวน 4 หลัง มาปรับปรุงใหม่ มาเพลินเพลิดไปกับการช็อปปิ้งและของกินแสนอร่อยอีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

-ป้อมโกเรียวกาคุ – หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” ป้อมโกะเรียวคะคุตั้งอยู่ในใจกลางของสวนโกะเรียวคะคุในฮาโกะดาเตะ

– ทะเลสาบ โทยะ – เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ย่านทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 สวนสาธารณะโจซัง – ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั้นต้นไม้โดยรอบก็จะเปลี่ยนสีทั่วไปทั้งบริเวณ

คลองโอตารุ – โค้งเลียบอ่าวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าที่ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าไปยังคลังสินค้าตามแนวคลอง

เครื่องแก้วโอตารุ – เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ ภายในโรงงานสามารถชมสาธิตวิธีการทำเครื่องแก้ว อีกทั้งยังมีเครื่องแก้วรูปแบบต่างๆแบบน่ารักๆไว้ให้เลือกช็อปเป็นของที่ระลึกอีก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เป็นศูนย์รวมกล่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งภายในมีการจัดแสดง และจำหน่ายกล่องดนตรี เครื่องแก้ว โคมไฟ กรอบรูป รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

โรงงานช็อกโกแลต – เป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบ สวนสนุกช็อกโกแลต ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย เดินเล่นในสวนสไตล์อังกฤษ ชิมขนมที่มีขายเฉพาะที่นี่ ช้อปของฝากไม่ซ้ำใคร และยังมีจุดถ่ายภาพสวยๆ มากมาย

ย่านทานุกิโคจิ – แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด - สวนลับฮิราโอกะ - MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ถนนที่เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 ต้นทอดยาวราวกับอุโมงค์สีเหลืองทองสวยงาม เป็นระยะทางประมาณ 380 เมตร

– สวนลับฮิราโอกะ – สวนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของญี่ปุ่น รวมถึงทะเลสาบและซุ้มโค้งอันเงียบสงบที่สวยงาม ลานกว้างที่เต็มไปด้วยพืชพรรณ และต้นยูประมาณ 3,000 ต้น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO – โดยห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่บอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ