บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ422-โปรเเกรมฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ -ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – ทะเลสาบ โทยะ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร – จุดชมวิวภูเขาโยเท – โอตารุ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ตลาดปลาไกโจ – ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – สวนลับฮิราโอกะ – MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

– โนโบริเบทสึ – คือเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ฮาโกดาเตะ – เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของอาคารทางประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน อาหารรสเลิศ และงานต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี

– นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – จะมีกระเช้าลอยฟ้าได้ขึ้นไปรับชมวิวสวยๆที่ได้เห็นวิวยอดเขาฮาโกดาเตะและได้เห็นวิวทั้งเมือง มีให้ขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน แต่กลางคืนจะสวยมากๆเพราะมีแสงไฟจากเมืองด้วย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - ทะเลสาบ โทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – คือตลาดสดที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นดีของฮอกไกโด (Hokkaido) เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ กว่า 250 ร้าน

– โกดังอิฐแดง – ศูนย์การค้าที่ประกอบขึ้นจากการนำ อาคารโกดังก่ออิฐแดงซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1909 จำนวน 4 หลัง มาปรับปรุงใหม่ มาเพลินเพลิดไปกับการช็อปปิ้งและของกินแสนอร่อยอีกมาก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ป้อมโกเรียวกาคุ – หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” ป้อมโกะเรียวคะคุตั้งอยู่ในใจกลางของสวนโกะเรียวคะคุในฮาโกะดาเตะ

ทะเลสาบ โทยะ –  เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – สวนสนุกแนวโอเพ่นแอร์ ที่จำลองบรรยากาศ บ้านเรือน และวัฒนธรรม แสดงถึงการเข้ามาบุกเบิกฮอกไกโด ในยุคของ ดาเตะ มาซามูเนะ

ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากอิฐสีแดงในปีค.ศ 1888 ในรูปแบบอเมริกันนีโอบาโรก อาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ศาลเจ้าฮอกไกโด – ศาลอันเป็นที่รวมเจ้าที่เจ้าทางในฮอกไกโด มีผู้คนคับคั่งช่วงชมดอกไม้ งานเทศกาล และตอนไหว้พระวันปีใหม่

– ซัปโปโร – เมืองใหญ่ของฮอกไกโด ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอาหารอร่อยหลากหลายในแต่ละฤดูกาล

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4จุดชมวิวภูเขาโยเท - โอตารุ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-จุดชมวิวภูเขาโยเท – หรือที่รู้จักอย่างเด่นชัดในชื่อ “เอโซะ ฟูจิ “เป็นภูเขาไฟสลับชั้นที่สวยงามตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิคตสึโทยะในฮอกไกโด

– โอตารุ – ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่าที่สำคัญของฮอกไกโด เก็บสินค้าที่สร้างจากหิน ได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าๆ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 อยู่ทั่วทั้งเมือง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– หอนาฬิกาซัปโปโร – มีลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม เป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดง และผนังสีขาวในสไตล์บ้านที่นิยม ในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตก

– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ตลาดปลาไกโจ - ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด - สวนลับฮิราโอกะ - MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – ตลาดปลาไกโจ – เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้

– ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ถนนที่เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 ต้นทอดยาวราวกับอุโมงค์สีเหลืองทองสวยงาม เป็นระยะทางประมาณ 380 เมตร

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
สวนลับฮิราโอกะ – สวนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของญี่ปุ่น รวมถึงทะเลสาบและซุ้มโค้งอันเงียบสงบที่สวยงาม ลานกว้างที่เต็มไปด้วยพืชพรรณ และต้นยูประมาณ 3,000 ต้น

MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO – โดยห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mallที่บอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ*