บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ421-โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ ฟุคุชิมะ เซนได 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

นิกโก้ – น้ำตกเคงอง – ศาลเจ้าโทโชกุ – ออนเซน – ฟุกุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ- ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ -Zao Ropeway – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกแห่งซาโอะ – ปราสาทอาโอบะ – เซนได -นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – โตเกียว – ย่านชินจูกุ -วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านชิบูย่า

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - นิกโก้ - น้ำตกเคงอง - ศาลเจ้าโทโชกุ - ออนเซน

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

– นิกโก้ – เมืองเล็กๆ ในจังหวัดโทชิงิ ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของธรรมชาติที่กว้างใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

– น้ำตกเคงอง – น้ำตกที่ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และมีความสูงราว 97 เมตร จุดเด่นของน้ำตกเคกอนก็คือทิวทัศน์ของน้ำที่ไหลแรงจากทะเลสาบชูเซ็นจิ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ศาลเจ้าโทโชกุ – เป็นสุสานของโทกุกาวะ อิเอยาซุ ผู้นำซามูไรที่โด่งดัง โครงสร้างแกะสลักที่ประดับประดาอย่างงดงามนี้ทำให้ศาลเจ้าเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก

– ออนเซ็น – ออนเซ็นนั้นเป็นวัฒนธรรมการอาบน้ำของชาวญี่ปุ่นที่มีมาเนิ่นนาน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมาก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2- เกาะมิยาจิม่า - เสาประตูโอโทริอิ - ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ฟุกุชิมะ – โด่งดังเรื่องอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่จึงมีอาหารทะเลสดๆ จำนวนมาก

– หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ โดยมีลักษณะเป็นหมู่บ้านโบราณยาวประมาณ 500 เมตร  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ปราสาทสึรุกะ –  1 ในปราสาทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และแสดงข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านักรบซามูไร

– ทะเลสาบอินาวะชิโระ – นั้นเป็นทะเลสาบใหญ่อันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของทะเลสาบนี้คือความใสของน้ำทะเลสาบที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Zao Ropeway - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกแห่งซาโอะ - ปราสาทอาโอบะ - เซนได

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-Zao Ropeway – ชมวิวธรรมชาติของภูเขาซาโอะ กับ Zao Ropeway ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ธรรมชาติของภูเขาซาโอะจากที่งดงามอยู่แล้วจะถูกย้อมไปด้ว ยสี ส้ม แดง และ เหลือง

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกแห่งซาโอะ – สถานที่แห่งนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลากหลายสายพันธุ์ จนรู้สึกตัวอีกทีก็เผลอตกหลุมรักกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกเสียแล้ว

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ปราสาทอาโอบะ – เป็นปราสาทที่มีประวัติมามากกว่า 400 ปี เป็นโบราณสถานแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเซนได ในเวลานั้นมันถูกเรียกว่าปราสาทอาโอบะเพราะมี “ภูเขาอาโอบะ” ขนากย่อมๆอยู่ในที่นี้

– เซนได – เป็นเมืองสีเขียวริมทะเลในอ้อมอกของภูเขา แม่น้ำฮิโรเซะที่ไหลผ่านใจกลางเมือง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว - โตเกียว - ย่านชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-โตเกียว – หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นยอดที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย

– ย่านชินจูกุ – เป็นย่านยอดนิยมที่เหล่าผู้หลงใหลในแฟชั่นไม่ควรพลาด ทุกหนทุกแห่งในย่านนี้มีทั้งร้านค้าและศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ตามงบประมาณ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมทันสมัยมีสไตล์ทั้งจากในและนอกประเทศ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชิบูย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -วัดอาซากุซะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกันจนติดปากว่าวัดอาซากุสะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-โตเกียวสกายทรี – เป็นหอคอยยักษ์ความสูง 634 เมตรที่สูงที่สุดในโลก เด่นสะดุดตาแม้อยู่ในบรรดาตึกสูง สามารถขึ้นไปชมวิวโตเกียวที่สวยงามไม่น่าเชื่อได้ในแบบพาโนราม่า

ย่านชิบูย่า – เป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีห้างและร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – สนามบินนาริตะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ