บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ417 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 7วัน6คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

 ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโชอิน – คิตะคิวชู -เกาะมิยาจิม่า – เสาประตูโอโทริอิ – ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า -วัดไดโชอิน – สวนโมมิจิดานิ – มิยาจิม่า เคเบิ้ลคาร์- ฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า – ปราสาทฮิโรชิมะ – โดมระเบิดปรมาณู – พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ- สวนอนุสรณ์สันติภาพ -โอคายาม่า – ปราสาทโอคายาม่า – สวนโคราคุเอน – เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน-โกเบ – ภูเขารอคโกะ – นั่งกระเช้า – อะริมะออนเซน – ย่านชินไซบาชิ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ -วัดนันโชอิน - คิตะคิวชู

เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ศาลเจ้าดาไซฟุ -เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ให้โชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาและปัดเป่า
เคราะห์โศก
วัดนันโชอิน -มีชื่อเสียงในด้านรูปป้ันทองสัมฤทธขิ์ องพระพุทธไสยาสน์ว่ากันว่าเป็นรูปป้ันทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดดในโลก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
คิตะคิวชู – เป็นนครที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูโอกะ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2- เกาะมิยาจิม่า - เสาประตูโอโทริอิ - ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เกาะมิยาจิม่า – มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือเสาโทริอิสีแดงตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล
เสาประตูโอโทริอิ – คือซุ้มประตูแบบญี่ปุ่น ตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่า อาณาเขตเบื้องหลังเสาโทริอินี้เป็นอาณาเขตของเทพเจ้า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า – เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตบนเกาะอิตสึกูชิมะ เมืองฮัตสึกาอิจิ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดไดโชอิน - สวนโมมิจิดานิ - มิยาจิม่า เคเบิ้ลคาร์- ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– วัดไดโชอิน – ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาไมเซนบนเกาะมิยาจิมะ
– สวนโมมิจิดานิ –
เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะหุบเขาใบเมเป้ิลที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  มิยาจิมา่ เคเบิ้ลคาร์
– เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ฮิโรชิม่า - ปราสาทฮิโรชิมะ - โดมระเบิดปรมาณู - พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ - สวนอนุสรณ์สันติภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -ฮิโรชิม่า
– ปราสาทฮิโรชิมะ – ปราสาทฮิโรชิม่า ซึ่งบางครั้งเรียกว่าปราสาทปลาคาร์ป เป็นปราสาทในฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
– โดมระเบิดปรมาณู – มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า เกมบาคุโดม และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ – อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิม่าเปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารความเป็นจริงของความเสียหายที่เกิดจากระเบิดปรมาณูให้กับผู้คนทั่วโลก
– สวนอนุสรณ์สันติภาพ –
สวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิมาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและสันติภาพอันยั่งยืนของโลก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5โอคายาม่า - ปราสาทโอคายาม่า - สวนโคราคุเอน - เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -โอคายาม่า
– ปราสาทโอคายาม่า –
ถือเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งอยู่ที่เมืองโอกายามะ
– สวนโคราคุเอน –
นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดโอคายาม่า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน – ย่านเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิกตั้งอยู่ริมคลอง รวมถึงมี ร้านค้า ร้านอาหาร และแกลเลอรี่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6โกเบ - ภูเขารอคโกะ - นั่งกระเช้า - อะริมะออนเซน - ย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – โกเบ
– ภูเขารอคโกะ –
ภูเขารกโก เป็นภูเขาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
– นั่งกระเช้า –
นั่งกระเช้าชมวิว รอบๆ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– อะริมะออนเซน – เมืองออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่อาริมะ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ
– ย่านชินไซบาชิ –
นับเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิง เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดไปจนถึงแบรนด์เนม รวมถึงย่านโดทงโบริ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 7 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สนามบินคันไซ

– สนามบินสุวรรณภูมิ

 

รูปภาพ