บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ415 โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต โกเบ นารา 4 วัน 3คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

สวนกวางนารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -โอซาก้า – โกเบ – กระเช้าภูเขารอคโกะ – อาริมะออนเซ็น – โกเบพอร์ต ทาวน์เวอร์ – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอาท์เลท 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินคันไซ- สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

  สวนกวางนารา – รอบเมืองนารามีกวางกระจายตัวอาศัยอยู่ราวๆ 1,200 ตัว

  วัดโทไดจิ  – วัดพุทธในเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ศาลาหลวงพ่อโต (ไดบุตสึเด็ง) ของวัดนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

           เดินทางสู่เมืองโอซาก้า 

         – ช้อปปิ้งไซบาชิ –  นับเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดไปจนถึงแบรนด์เนม

 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมืองเกียวโต

         – วัดคิโยมิสึ – เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก

         – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจเเละเป็นที่นิยมสำหรับชาวญี่ปุ่น

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ – เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

           เดินทางสู่เมืองโอซาก้า 

 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โกเบ - กระเช้าภูเขารอคโกะ – อาริมะออนเซ็น – โกเบพอร์ต ทาวน์เวอร์- โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – กระเช้าภูเขารอคโกะ – ภูเขาร็อคโคเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง มีกิจกรรมสนุกๆตลอดทั้งปี

  – อาริมะออนเซ็น – ออนเซ็นแห่งนี้ยังคงเป็นขุมทรัพย์แห่งโกเบยุคใหม่ที่ซ่อนอยู่หลังภูเขาร็อคโค ที่นี่ดึงดูดชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่ต้องการความเงียบสงบ

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

  – โกเบพอร์ต ทาวน์เวอร์ – อาคารชมวิวสีแดงตั้งอยู่ริมทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญี่ปุ่น

  เดินทางสู่ โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอาท์เลท -สนามบินคันไซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  -ปราสาทโอซาก้า – สัญลักษณ์ของโอซาก้า ความสูงเหนือพื้นดิน 55 เมตร ภายนอกมี 5 ชั้น ภายในแบ่งเป็น 8 ชั้น รูปปั้นชาจิปลาผู้พิทักษ์บนหลังคาปราสาทชั้นบนสุด

  -ริงกุเอาท์เลท – มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ, ร้านกีฬายอดนิยมกว่า 210 ร้าน

  สนามบินคันไซ

  สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รูปภาพ