บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ412-โปรเเกรมฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน -พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปุ –บ่อยูมิ จิโกกุ – หุบเขาทาคาชิโฮ – ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ – คุมาโมโต้-ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ -ปราสาทคุมาโมโต้ – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท –DUTY FREE – ย่านเทนจิน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน - เมืองเบปปุ - บ่อยูมิ จิโกกุ

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

– ศาลเจ้าดาไซฟุ  – ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อันเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม และด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปหล่อวัว

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ

เดินทางสู่เมืองเบปปุ

– บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก เรเดียม เป็นต้น ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 บ่อ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ - คุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– หุบเขาทาคาชิโฮ – ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิ เป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นโดยการคุกรุ่นของภูเขาไฟอะโสะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแห่งนี้ จึงถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

– ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ – ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ตามตำนานที่บันทึกไว้ของญี่ปุ่น ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซ่อนตัวของเทพีอามาเทราสึ หรือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ – แหล่งช้อปปิ้งในร่มใจกลางเมืองคุมาโมโต้ แบ่งออกเป็นถนน 3 สายให้ท่านได้เดินชม คือ ถนนมิโทริ ถนนซึโมโทริ ถนนวันชินซึไก ตลอดทางเดินมีหลังคาโค้งคลุม สามารถเดินทะลุถึงกันได้หมด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทคุมาโมโต้ - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ปราสาทคุมาโมโต้ – ปราสาทอันยิ่งใหญ่แห่งเกาะคิวชู จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่เมื่อครั้ง ปี ค.ศ.1877

– โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ  มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด

– ช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE – อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ช้อปปิ้งเท็นจิน – ย่านแห่งนี้เปรียบเสมือนใจกลางและมีความสำคัญอย่างมากของเกาะคิวชู  ซึ่งย่านแห่งนี้สามารถเดินได้ตลอดทั้งวันเพราะมีร้านค้าต่างๆมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ข้างทางเต็มถนนรวมถึงห้างขนาดใหญ่ตั้งสลับกันตลอดทางเดิน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-สนามบินฟุกุโอกะ

-สนามบินสุวรรณภูมิ

รูปภาพ