บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ408 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต วาคายาม่า 5 วัน 4 คืน

0
6Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ -ตลาดปลาคุโรมง – วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า –ล่องเรืออาราชิยาม่า -รถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ – สะพานโทเก็ตสิเคียว – หุบเขามิโนะ – ย่านโดทงโบริ- ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – วาคายาม่ามาริน่า ซิตี้ – ริงคุเฮ้าท์เล็ท – คันไซ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -วัดโทไดจิ -มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้งวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ
  -สวนกวางนารา -แหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ย่านชินไซบาชิ-ย่านร้านค้าชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับย่านโดทงโบริ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาคุโรมง – วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ล่องเรืออาราชิยาม่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู้ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก
  – วัดน้ำใส – น้ำบริสุทธิ์” วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริอันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมินครเกียวโต
  -ป่าไผ่อาราชิยาม่า -ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดนิ ที่กลิ่นไผ่หอมนิดๆก็โชยมา
  -ล่องเรืออาราชิยาม่า –ล่องเรือ Kawakudari ชมใบไม้เปลี่ยนสีในแม่น้ำโฮซูกาวะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3รถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ – สะพานโทเก็ตสิเคียว – หุบเขามิโนะ – ย่านโดทงโบริ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -รถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ -ทวิทัศน์ที่โรแมนติกของดอกซากุระและใบเมเปิ้ล รางรถไฟตั้งเลียบแม่น้ำคัตสึระซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งในฤดูใบไม้ผลิเเต่ละฤดูใบไม้ร่วง
  -สะพานโทเก็ตสิเคียว –โทเก็ตสึเคียวคือสะพานยาว 155 เมตรที่สร้างตัดข้ามแม่น้ำคะสึระที่ไหลเอื่อยๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -หุบเขามิโนะ -เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือโอซาก้า คล้ายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว
  -ย่านโดทงโบริ-ย่านที่มีความคึกคักตลอดเวลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมทาง
  เศรษฐกิจที่สำคัญ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – วาคายาม่ามาริน่า ซิตี้ – ริงคุ เฮ้าท์เล็ท – คันไซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  –ปราสาทโอซาก้า -ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  -ตลาดปลาคุโระชิโอ -ตลาดคุโรชิโอะอยู่บนเกาะรีสอร์ตที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ชื่อวากายะมะมาริน่าซิตี้ และเป็นตลาดปลาริมทะเลที่คึกคักขายอาหารทะเลที่เพิ่งจับมาสดๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วาคายาม่ามาริน่า ซิตี้ -ชื่อของเกาะที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นในบริเวณอ่าววากาอุระ
  – ริงกุ เอ้าท์เล็ท – ศูนย์การค้าสมัยใหม่ มีร้านค้าเอาท์เล็ตระดับนานาชาติที่ขายสินค้าแบรนด์เนมลดราคา
  เดินทางสู่คันไซ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ