บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ407 -โปรเเกรมโอซาก้า ทาคาย่าม่า 5 วัน 4 คืน

0
6Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิบุ
รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ถนนซันมาจิซูจิ – ทาคายาม่า -เกโระ ออนเซ็น – หุบเขาโครังเค – ย่านซาคาเอะ -ปราสาทนาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ -วัดน้ำใส – ล่องเรืออาราชิยาม่า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิบุ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ถนนซันมาจิซูจิ – ทาคายาม่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ
  – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่
  โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ ทาคายาม่า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกโระ ออนเซ็น – หุบเขาโครังเค – ย่านซาคาเอะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – เกโระ ออนเซ็น – เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภูมิภาคฮิดะของ
  จังหวัดกิฟุ ทาคายาม่า
  – หุบเขาโครังเค – แม่น้ำที่งดงามซึ่งไหลจากภเูขาอีโมริไปยังแม่น้ำโทโมเอะนั้น เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการชม
  สีสันที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านซาคาเอะ – เป็นย่านที่คึกคักอยู่ในนาโกย่าซึ่งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งร้านอาหาร
  มากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทนาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทนาโกย่า – สร้างปราสาทขึ้นในเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2068 จนกระทั้งปีพ.ศ. 2075 โอดะ โนบูฮิเดะ ได้
  แย่งชิงปราสาทจากอิมางาวะ อูจิโตโยะ
  เดินทางสู่ เกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริอันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมินครเกียวโต
  – ตลาดนิชิกิ – เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และประเพณี ตลาดนี้ขึ้นชื่อในฐานะแหล่งซื้ออาหารและสินค้าที่มีชื่อเสียงของเกียวโต
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดน้ำใส – ล่องเรืออาราชิยาม่า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดน้ำใส – น้ำบริสุทธิ์” วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
  – ล่องเรืออาราชิยาม่า – ล่องเรือ Kawakudari ชมใบไม้เปลี่ยนสีในแม่น้ำโฮซูกาวะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  – ย่านชินไซบาชิ -ย่านร้านค้าชื่อดังที่ตั้งอยู่บรเิวณเดียวกบั ย่านโดทงโบริ
  เดินทางสู่คันไซ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ