บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ406- โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ นากาโน่ 4 วัน 3คืน

0
6Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

นั่งกระเช้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -ปราสาทมัตสึโมโต้ – คามิโคจิ – นากาโน่ -คารุอิซาว่า – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกียว – ย่านชินจุก

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ – นั่งกระเช้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

 • เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – นั่งกระเช้าฮาโกเน่ –สถานนีกระเช้าลอยฟ้า สัมผัสความยางใหญ่ของหุบเขาโอวาคุดานิ
  – หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง 
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ทะเลสาบกว้างใหญ่เห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ปราสาทมัตสึโมโต้ – คามิโคจิ – นากาโน่

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทใน
  ญี่ปุ่นที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติ.
  – คามิโคจิ– หุบเขาที่ราบสูงบนภูเขาที่ห่างไกลภายในเทือกเขาฮิดะ ทางตะวันตกของจังหวัดนากาโนะ ประเทศ
  ญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

เดินทางสู่ นากาโน่

 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3คารุอิซาว่า – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกียว - ย่านชินจูก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่ คารุอิซาว่า
  – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าโคะเอโดะ คาวาโกเอะ หรือ “เอโดะน้อย”
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่โตเกียว
  -ย่านชินจูกุ– เขตศูนย์กลางทั้งในด้านการปกครอง ด้านการท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรมของ
  กรุงโตเกียว
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ