บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ405 -โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิมะ เซนได 7 วัน 6 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

ตลาดปลานาคามินาโตะ – น้ำตกเคงอง – นิกโก้ -ทะเลสาบชูเซนจิ – สะพานชินคียว – หมู่บ้านโอจิจูกุ – ฟุกุชิมะปราสาทสึรุกะ – ปล่องภูเขาไฟ Okama – วัดยามาเดระ – กินซัง ออนเซน -ปราสาทเซนได – ตลาดปลาชิโองามะ – วัดโกไดโดะ – เซนได -นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุก

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - ตลาดปลานาคามินาโตะ - น้ำตกเคงอง - นิกโก้

 • เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – ตลาดปลานาคามินาโตะ – ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยความสดและ
  ราคาที่ไม่แพง และมีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารทะเลที่สดใหม่ในท้องถิ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – น้ำตกเคงอน – น้ำตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบ 100 เมตรเป็นอีกหนึ่งจุดสุดปังสำหรับการชมใบไม้แดงในช่วง
  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ทะเลสาบชูเซนจิ – สะพานชินคียว - หมู่บ้านโอจิจูกุ - ฟุกุชิมะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – สะพานชินเคียว – สะพานชินเคียวสะพานศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานสีดำ-แดงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – หมู่บ้านโอจิจูกุ – เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีสิ่งปลูกสร้างในสไตล์ท้องถิ่นชนบทของยุคเอโดะ ภายในหมู่บ้านนั้น
  สร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกหนาแบบดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทสึรุกะ – ปล่องภูเขาไฟ Okama - วัดยามาเดระ - กินซัง ออนเซน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทสึรุกะ – เป็นปราสาทโบราณอันเลื่องชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะ
  – ปล่องภูเขาไฟ Okama – เป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 325 เมตร และมี
  ความลึกอยู่ที่ 27 เมตร ด้วยรูปร่างที่คล้ายคลึงกับกาต้มน้ำ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วัดยามาเดระ – วัดของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ
  ก่อตั้งขึ้นในปี 860 มีอายุมากกว่า 1,000 ปี
  – กินซัง ออนเซน – หมู่บ้านออนเซ็นโบราณกว่าร้อยปีเหมาะแก่การพักผ่อน ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4 กินซัง ออนเซน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -กินซัง ออนเซน – หมู่บ้านออนเซ็นโบราณกว่าร้อยปีเหมาะแก่การพักผ่อนล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติGinzan Onsen มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆในญี่ปุ่นว่าเป็น “เมืองออนเซนที่สวยงามที่สุด” ด้วยถนนสายหลักของ
  เมืองมีลำธารไหลผ่านและเรียงรายไปด้วยห้องพักแบบเรียวกังตามสองข้างทางที่มีสไตล์แบบดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5ปราสาทเซนได - ตลาดปลาชิโองามะ - วัดโกไดโดะ - เซนได

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทเซนได – ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก
  – ตลาดปลาชิโองามะ – เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ศูนย์กลางการค้าปลาของภูมิภาค
  โทโฮคุ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วัดโกไดโดะ – เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ วัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่ปี 1350
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ โตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่นเป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาด
  – ย่านชินจุกุ – ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียวเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day7สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ