บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ404 -โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิมะ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

 ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค – ตลาดปลานาคามินาโตะ – ฟุกุชิมะ – ชมวิว Tadami line – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอิชินะวะชิโระ -หมู่บ้านโออุจิจูกุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคงน – ทะเลสาบชูเซนจิ -สะพานชินเคียว – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ

 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ฟุกุชิมะ

 • เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค – คือสวนริมทะเลขนาดใหญ่ในจังหวัดอิบารากิ เป็นพิกัดชมดอกไม้และธรรมชาติยอดนิยม
  ของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว
  – ตลาดปลานาคามินาโตะ – ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยความสดและ
  ราคาที่ไม่แพง และมีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารทะเลที่สดใหม่ในท้องถิ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่เมืองฟุกุชิมะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ชมวิว Tadami line – ปราสาทสึรุกะ - ทะเลสาบอิชินะวะชิโระ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ชมวิว Tadami line – จุดชมวิวทิวทัศน์ตลอดสายรถไฟเจอาร์ทะดะมิ ถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดม
  สมบูรณ์ สีสันระหว่างสองข้างทางเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ปราสาทสึรุกะ – เป็นปราสาทโบราณอันเลื่องชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะ
  – ทะเลสาบอิชินะวะชิโระ – ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 1 ใน 4 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่
  ตั้งอยู่ตรงกลางของฟุกุชิมะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หมู่บ้านโออุจิจูกุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคงน - ทะเลสาบชูเซนจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีสิ่งปลูกสร้างในสไตล์ท้องถิ่นชนบทของยุคเอโดะ ภายในหมู่บ้านนั้น
  สร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกหนาแบบดั้งเดิม
  – ศาลเจ้าโทโชกุ – วัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – น้ำตกเคงน – น้ำตกที่ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น!! และมีความสูงราว 97 เมตร
  – ทะเลสาบชูเซนจิ– เป็นทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขาเหนือเมืองนิกโก้
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4 สะพานชินเคียว - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – สะพานชินเคียว – สะพานชินเคียวสะพานศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานสีดำ-แดงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
  – วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาด
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชินจุกุ – ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียวเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ –เกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ – Universal Studio Japan- ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

สถานที่ออกเดินทาง

Suvarnabhumi Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (Google Map)

เวลาออกเดินทาง

3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน

ราคารวม

 • ค่าโดยสารเครื่องบิน
 • ที่พักโรงแรม 3 คืน
 • ไกด์นําเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • การขนส่งทั้งหมดในสถานที่ปลายทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าบริการห้องพัก
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ตลาดนิชิกิ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
  – วัดคิโยมิสึเดระ – น้ำบริสุทธิ์ วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งใน
  มรดกโลก
  – วัดคินคะคุจิ– เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ย่านชินไซบาช

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู๊ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่น มีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่า โซริฮาชิวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Universal Studio Japan

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com