บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ403 -โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

อุชิคุไดบุทสึ-นิกโก้ – Shinkyo Bridge – ศาลเจ้าโทโชกุ -หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ – Kurokami-daira View Point -น้ำตกเคงอน  – น้ำตกฟุคิวาเระ – กุนมะ -เบียคคุอิไดคันนงจิเก็นอิน -วัดโชรินซัง ดารุมะ- คาวาโกเอะ – โตเกียว -วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ชินจุกุ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ – อุชิคุไดบุทสึ- นิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ

 • เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – อุชิคุไดบุทสึ- สักการะพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงเป็น
  อันดับ 3 ของโลก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – สะพานชินเคียว – สะพานชินเคียวสะพานศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานสีดำ-แดงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
  – ศาลเจ้าโทโชกุ – วัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ - Kurokami-daira View Point – น้ำตกเคงอน – น้ำตกฟุคิวาเระ - กุนมะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์– หมู่บ้านที่สร้างจำลองสถานที่สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะ
  – Kurokami-daira View Point – จุดพักรถระว่างขึ้นเขามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
  – น้ำตกเคงอนน้ำตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบ 100 เมตรเป็นอีกหนึ่งจุดสุดปังสำหรับการชมใบไม้แดงในช่วงฤดู
  ใบไม้เปลี่ยนสี
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – น่้าตกฟุคิวาเระ– เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในกุนมะได้รับสมญานามว่าน้ำตกไนแองการ่าของญี่ปุ่น
 • เดินทางเข้าสู่ กุนมะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เบียคคุอิไดคันนงจิเก็นอิน - วัดโชรินซัง ดารุมะ - คาวาโกเอะ - โตเกียว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – เบียคคุอิไดคันนงจิเก็นอิน – มีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมความสูง 41.80 เมตรแลนมาร์กของเมืองทาคาซากิ
  ในจังหวัดกุนมะ
  – วัดโชรินซัง ดารุมะจิ– แหล่งกำเนิดแห่งตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ ที่ใช้ในการขอพรในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – คาวาโกเอะ – เมืองเก่าในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณ ได้รับฉายาน่ารักๆว่าเป็นลิตเติ้ลเอ
  โดะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ชินจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาด
  – ศาลเจ้าเมจิ – หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์ผู้คนในโตเกียวต่างเรียงร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้า
  สักการะพระจักรพรรดิเมจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชินจุกุ – ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียวเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ