บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ401 -โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : กันยายน-พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์เมเป้ิล – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -เจดีย์แดงชูเรโต – ย่านชิบุย่า/ย่านฮาราจุกุ -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนเมจิจิงกูไกเอ็น – ย่านชินจุกุ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - อุโมงค์เมเปิ้ล - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – หมู่บ้านน้ำใส บ่อน้ำใสสะอาดรวมกันกว่า8 บ่อเชื่อว่า ใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – อุโมงค์เมเปิ้ล- จุดดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมากบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ
  – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ทะเลสาบกว้างใหญ่เห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เจดีย์แดงชูเรโต - ย่านชิบุย่า/ย่านฮาราจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – เจดีย์แดงชูเรโต – เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ย่านชิบุย่า/ฮาราจุกุ– ย่านช้อปปิ้งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan,Takashimaya และ Marui เรียงรายกันที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมายและ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - สวนเมจิจิงกูไกเอ็น - ย่านชินจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาด
  – โตเกียวสกายทรี– โตเกียวสกายทรีสร้างเสร็จในปี 2012 มีความสูง 634 เมตรซึ่งถือเป็นหอคอยที่มีความสูงที่สุดในโลกและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียว เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดที่สวยงามมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดที่สวยงามมากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ