บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ320-โปรเเกรมฟุกุโอกะ 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

คันนาวะออนเซ็น – Hells of Beppu บ่อน้ำพุร้อนแห่งเบปปุ – นั่งกระเช้าชมวิวที่ยอดภูเขาไฟ Mt. Tsurumi – เมืองเบปปุ -บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ – ทะเลสาบชิดากะ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน – จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติอะโสะ -คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ – เฮ้าส์เทนบอช  – ภูเขาอินาสะ – เมืองซากะ – สวนโคโนะ – อุทยานประวัติศาสตร์ยุคยาโยอิ โยชิโนะกะริ – ศาลเจ้าโออุโอะ – เมืองอุเรชิโนะ – ฟุกุโอกะ -วัดโทโชจิ – ศาลเจ้าคุชิตะ – พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินฟุกุโอกะ - คันนาวะออนเซ็น - Hells of Beppu บ่อน้ำพุร้อนแห่งเบปปุ - นั่งกระเช้าชมวิวที่ยอดภูเขาไฟ Mt. Tsurumi - เมืองเบปปุ

เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
-คันนาวะออนเซ็น –  สถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งสปาชั้นนำของญี่ปุ่น ที่ถูกเรียกว่าเพราะมีบ่อน้ำออนเซ็น 8 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

– Hells of Beppu บ่อน้ำพุร้อนแห่งเบปปุ –  เป็นบ่อน้ำพุร้อนหลากสีมีทั้งหมด 8 บ่อ ถือเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของเบปปุ แต่ละบ่อก็จะมีลักษณะและสีของน้ำที่แตกต่างกันไป ซึ่งล้วนเกิดจากธรรมชาติมาแล้วกว่าพันปี

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-นั่งกระเช้าชมวิวที่ยอดภูเขาไฟ Mt. Tsurumi – เป็นภูเขาไฟ ปัจจุบันยังคงมีควันออกมาจากปล่องภูเขาไฟอยู่เรื่อย ๆ อยู่ในเขตเมืองเบปปุ

– เมืองเบปปุ –  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำร้อนใต้พิภพและบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ - ทะเลสาบชิดากะ - เมืองยูฟุอิน - หมู่บ้านยูฟุอิน - จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติอะโสะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ – อบทรายได้ทุกสภาพอากาศ เพราะที่นี่มีร่มบังแดดไว้สำหรับวันที่แดดจ้าและหลังคาในกรณีที่ฝนตก แบ่งปันประสบการณ์ความสนุกกับเพื่อน ๆ ได้

– ทะเลสาบชิดากะ – เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ไหลลงสู่อ่าวเบปปุ ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ความสูง 600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-เมืองยูฟุอิน – เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เมืองเล็กแสนน่ารักที่น่าหลงใหลแห่งนี้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองตากอากาศและมีเรียวกังที่มีเสน่ห์มากมาย

– หมู่บ้านยูฟุอิน – เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้าน cotswold ประเทศอังกฤษ ตกแต่งน่ารัก ภายในมีสวนดอกไม้ มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

– จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติอะโสะ – เป็นภูเขาไฟ ที่ราบสูง ทัศนียภาพอันเขียวขจี ปล่องภูเขาไฟ และน้ำพุร้อนที่กระจายอยู่บนพื้นที่ของเกาะคิวชู

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - เฮ้าส์เทนบอช - ภูเขาอินาสะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-มาโมโตะ – เมืองต้นกำเนิดของหมี อีกทั้งยังเป็นประตูที่จะพาไปสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติในแบบคิวชู

– ปราสาทคุมาโมโต้ – เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิกทางสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศในสมัยนั้น สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆก็น่าจากความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท

– สวนซุยเซนจิ – นับเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดคุมาโมโต้เลยล่ะค่ะ ด้วยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามที่ลงตัวสุดๆ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เฮ้าส์เทนบอช – สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ที่จำลองเอาบรรยากาศหมู่บ้านในฮอลแลนด์ในยุโรปมาไว้ที่นี่ มีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี

ภูเขาอินาสะ – เป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่มีทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณจะพลาดไม่ได้เมื่อมานางาซากิ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองซากะ - สวนโคโนะ - อุทยานประวัติศาสตร์ยุคยาโยอิ โยชิโนะกะริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - เมืองอุเรชิโนะ - ฟุกุโอกะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – เมืองซากะ – บ้านเมืองเต็มไปด้วยเสน่ห์มากมาย ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

– สวนโคโนะ – เป็นจุดชมวิวที่มีทุ่งดอกไม้บานสะพรั่งในทุกฤดูกาล มีดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันในฤดูร้อน ทำให้สามารถใช้วันพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายกับความงามของธรรมชาติภายในสวนแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– อุทยานประวัติศาสตร์ยุคยาโยอิ โยชิโนะกะริ – เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมนุษย์ย้อนไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์

ศาลเจ้าโออุโอะ – เป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ที่มีเสาโทริอิตั้งโดดเด่นบริเวณชายฝั่งทะเลอะริอะเกะ คนพื้นเมืองของที่นี่เชื่อกันว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เมืองอุเรชิโนะ – ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดซากะ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนอนเซ็นชื่อดังที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,300 ปี ปัจจุบันก็ยังคงกลิ่นอายและบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ

– ฟุกุโอกะ – เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของคิวชูเลย ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องของอร่อยด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และอาหารท้องถิ่นรสเลิศมากมาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดโทโชจิ - ศาลเจ้าคุชิตะ - พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 –วัดโทโชจิ – เป็นหนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่ และเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาฟุกุโอกะ นิยมมาสักการะขอพรกันมากที่สุด

– ศาลเจ้าคุชิตะ – เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกว่า 1,200 ปี เชื่อกันว่ามาขอพรเรื่องธุรกิจแล้วจะดีหรือขอให้มีอายุที่ยืนยาวก็จะได้สมดังใจ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู – ประวัติศาสตร์มนุษย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเรียนรู้เส้นทางของชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มกำเนิดโลกจนถึงปัจจุบันได้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – สนามบินฟุกุโอกะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ