บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ319-โปรเเกรมฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน- สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเซะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – ทะเลสาบ โทยะ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร – จุดชมวิวภูเขาโยเท – โอตารุ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาไกโจ – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ   ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น
– โนโบริเบทสึ – คือเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยม 

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ฮาโกดาเตะ – เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของอาคารทางประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน อาหารรสเลิศ และงานต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี

– นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ภูเขาฮาโกดาเตะนี้มีความสูง 334 เมตร ใช้เวลาขึ้นกระเช้าประมาณ 3 นาที วิวระหว่างขึ้นกระเช้าบอกเลยว่า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - ทะเลสาบ โทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ตลาดปลาฮาโกดาเตะ –  คือตลาดสดที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นดีของฮอกไกโด (Hokkaido) เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ กว่า 250 ร้าน ส่วนใหญ่ขายอาหารทะเล

– โกดังอิฐแดง – ศูนย์การค้าที่ประกอบขึ้นจากการนำ อาคารโกดังก่ออิฐแดงซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1909 จำนวน 4 หลัง มาปรับปรุงใหม่ มาเพลินเพลิดไปกับการช็อปปิ้งและของกินแสนอร่อยอีก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ป้อมโกเรียวกาคุ – หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของเมืองนี้ทีเดียว

– ทะเลสาบ โทยะ – เป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เนื่องจากมีสารอาหารน้อย จึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีความใส และมีออกซิเจนสูงในผิวน้ำ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – สถานที่ที่เพียงแค่ก้าวเข้าไปก็จะพบกับบรรยากาศในสมัยเอโดะ บ้านเมืองที่รายเรียงไปด้วยร้านค้าบ้านซามูไรผู้กล้าหาญ รวมถึงบ้านนินจาที่มีหุ่นกลไกน่าตื่นตาตื่นใจ

– ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – เป็นอาคารที่ถูกสร้างตามแบบนีโอบาโรกของอเมริกาในปี ค.ศ. 1888 ซึ่งเราจะเห็นตึกสีแดงเด่นเป็นสง่าดึงดูดสายตาชวนมอง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ศาลเจ้าฮอกไกโด – ศาลอันเป็นที่รวมเจ้าที่เจ้าทางในฮอกไกโด มีผู้คนคับคั่งช่วงชมดอกไม้ งานเทศกาล และตอนไหว้พระวันปีใหม่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความงดงามภายในและความงามสง่าแสนบริสุทธิ์

– ซัปโปโร – เมืองใหญ่ของฮอกไกโด ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอาหารอร่อยหลากหลายในแต่ละฤดูกาล

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4จุดชมวิวภูเขาโยเท - โอตารุ - หอนาฬิกาซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -จุดชมวิวภูเขาโยเท – หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อ “ฟูจิแห่งฮอกไกโด” เป็นภูเขาไฟสลับชั้นที่สวยงามตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิคตสึโทยะในฮอกไกโด

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– โอตารุ – เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในจังหวัดฮอกไกโด ตั้งอยู่ติดกับเมืองซัปโปโร

– หอนาฬิกาซัปโปโร – คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรดในซัปโปโร มีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีที่ชั้น 1 ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมือง และความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ตลาดปลาไกโจ - เนินพระพุทธเจ้า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -ตลาดปลาไกโจ – เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-เนินพระพุทธเจ้า – ที่นี้มีพระพุทธรูปที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1,500 ตัน ที่ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลม พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลงเสมือนอยู่ใต้ดิน เป็นผลงานการสร้างของทาดาโอะ อันโดะ

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – หน้าตาของตัวถนนคนเดินก็จะเป็นทางเดินยาวกว่า 900 เมตร สองข้างทางก็จะมีบรรดาร้านต่างๆ มากมาย ทั้งร้านขายของฝาก ร้านขายของใช้ เสื้อผ้ามือสอง ร้านเครื่องสำอาง ดรักสโตร์ และร้านอาหารหลากหลาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ