บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ318-โปรเเกรมฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเซะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – กิจกรรมเก็บผลไม้ฟาร์มเชอรรี่ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ -จุดชมวิวภูเขาโยเท – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนชิกิไซโนะโอกะ  – โทมิตะฟาร์ม  – เมืองซับโปโร

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – กิจกรรมเก็บผลไม้ฟาร์มเชอรรี่ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น
-โนโบริเบ็ทสึ – เมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ได้รับความ

– หุบเขานรกจิโกกุดานิ – น้ำพุร้อนเดือดพล่านปล่อยไอลอยขึ้นมาจากจิโกคุดานิ หรือที่รู้จักกันในชื่อหุบเขานรก ผาหินแปลกตาราวกับถูกฟอกจนขาว บ่อน้ำที่เต็มไปด้วยไอ และกลิ่นกำมะถัน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-กิจกรรมเก็บผลไม้ฟาร์มเชอรรี่ – ต้อนรับฤดูร้อนด้วยการเก็บเชอร์รี่สดๆ จากต้น เป็นกิจกรรมที่ใครก็ทำได้ง่ายๆ

– จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ –  จุดเด่นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ที่มีเส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นสถานที่เหมาะแก่การเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมสิ่งแวดล้อมรอบๆที่เต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติ

– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ความใสสะอาดและอุณหภูมิร้อนกำลังดีของน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อน ทำให้มันเป็นที่เที่ยวแสนผ่อนคลายในทุกฤดู

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2จุดชมวิวภูเขาโยเท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-จุดชมวิวภูเขาโยเท – หรือที่รู้จักอย่างเด่นชัดในชื่อ “เอโซะ ฟูจิ” เป็นภูเขาไฟสลับชั้นที่สวยงามตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิคตสึโทยะในฮอกไกโด

– โอตารุ – เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในจังหวัดฮอกไกโด ตั้งอยู่ติดกับเมืองซัปโปโร

– คลองโอตารุ – โค้งเลียบอ่าวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ปัจจุบันคลองนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร 

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เป็นศูนย์รวมกล่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งภายในมีการจัดแสดง และจำหน่ายกล่องดนตรี เครื่องแก้ว โคมไฟ กรอบรูป รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

หอนาฬิกาซัปโปโร – คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรดในซัปโปโร มีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีที่ชั้น 1 ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมือง และความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3สวนชิกิไซโนะโอกะ - โทมิตะฟาร์ม – เมืองซับโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สวนชิกิไซโนะโอกะ – เป็นสวนดอกไม้บนเนินที่มีพรมดอกไม้บานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม อาหารตาเหล่านี้มีทั้งดอกทิวลิป ลูพิน ลาเวนเดอร์ ซัลเวีย ทานตะวัน รักเร่ และแอนนีโมนีญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– โทมิตะฟาร์ม  – เรียกได้ว่าเป็นฟาร์มที่ดังเรื่องที่มีทุ่งดอกๆไม้ที่สวยงามจนเลื่องชื่อมากๆทีเดียวเชียว ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของเมือง”

– เมืองซับโปโร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ