บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ317-โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน - สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานชิโตะเซะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาชิ – ซัปโปโร – สวนดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนผลไม้ฟุระโนะ – ศาลเจ้าบิเอ – สะพานทาอุสุเบทสึ – Chitose Outlet Mall Rera

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ

– สนามบินชิโตเสะ

– โนโบริเบ็ทสึ เมืองที่ขึ้นชื่อด้านออนเซนและบ่อน้ำพุร้อนอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น เมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน

– หุบเขาจิโกกุดานิ – เป็นบริเวณที่มีความร้อนจากปากปล่องภูเขาไฟและยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนและออนเซ็นหลายแห่ง

– ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาชิ - ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– โอตารุ – เป็นเมืองที่มีบรรยากาศโรแมนติกในสไตล์ตะวันตก อีกทั้งบรรยากาศของเมืองก็น่ารัก มีความเป็นธรรมชาติเพราะถูกโอบล้อมด้วยภูเขา

– คลองโอตารุโค้งเลียบอ่าวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าที่ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าไปยังคลังสินค้าตามแนวคลอง ปัจจุบันคลองนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร

รับประทานอาหารกลางวัน

– ถนนซาไกมาชิ – เป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์มากๆเลย เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้

– ซัปโปโร – เมืองหลักศูนย์รวมความมีสีสันทางเหนือ รวมวัฒนธรรมสุดคลาสสิคอย่างลงตัว

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3สวนดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - สวนผลไม้ฟุระโนะ - ศาลเจ้าบิเอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– สวนดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของเมือง” นื่องจากมีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– สวนผลไม้ฟุระโนะ – เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สนุกไปกับผลไม้แบบท้องถิ่น

– ศาลเจ้าบิเอ – ศาลเจ้าแห่งความรัก ที่คนญี่ปุ่นยกให้เป็น Power spot ของฮอกไกโดเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สะพานทาอุสุเบทสึ - Chitose Outlet Mall Rera

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– สะพานทาอุสุเบทสึ – ได้ชื่อว่าเป็น “สะพานลึกลับ” เพราะบางช่วงของปี สะพานจะจมลงไปใต้พื้นน้ำของทะเลสาบนุกะบิระ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– Chitose Outlet Mall Rera เป็นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่าแสนตารางเมตร อยู่ที่เมืองชิโตเสะ หมาะกับการแวะมาช้อปปิ้ง ซื้อข้าวของที่จำเป็นก่อนการเที่ยว หรือจะแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกติดไม้ติดมือ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สนามบินนิวชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ

 

รูปภาพ