บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ316 – โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ นากาโน่ 4วัน3คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน - สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
รายละเอียดทัวร์

คารุอิซาว่า – น้ำตกชิไรโตะ/ฟาร์มวาซาบิไดโอ – มัตสึโมโต้ – นากาโน่ – เส้นทางธรรมชาติคามิโกจิ 7 จุด – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โออิชิพาร์ค – มิชิมะสกายวอล์ค – โตเกียว

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - คารุอิซาว่า - น้ำตกชิไรโตะ/ฟาร์มวาซาบิไดโอ - มัตสึโมโต้ - นากาโน่

– สนามบินนาริตะ

– คารุอิซาว่า – เป็นเมืองรีสอร์ทพักผ่อนตากอากาศของชาวญี่ปุ่น อุดมไปด้วยธรรมชาติ แหล่งช็อปปิ้ง และกิจกรรมกลางแจ้งที่ทั้งสนุกและน่าสนใจมากมาย

– น้ำตกชิไรโตะ/ฟาร์มวาซาบิไดโอ – ที่นี่ผู้มาเยือนไม่แต่เพียงจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของแปลงเพาะปลูกวาซาบิ แต่ยังจะได้ลิ้มรสอาหารและขอวหวานที่ใช้วาซาบิทำขึ้นด้วย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– มัตสึโมโต้ – ปราสาทอายุกว่า 400 ปีนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของหอคอยปราสาทคือผนังสีดำ ซึ่งตัดกับเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนืออันตระหง่านงดงามเป็นฉากหลังที่สวยงามมาก

– นากาโน่ – เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีทิวทัศน์อันงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เส้นทางธรรมชาติคามิโกจิ 7 จุด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– บึงไทโช – เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้ร้องว้าวตั้งแต่อยู่บนรถบัสไปกับความสวยงามน่าอัศจรรย์ของคามิโคจิ

– สะพานคัปปะ – จากจุดนี้สามารถชมวิวอันตระการตาของเทือกเขาโฮทากะ ได้อย่างเต็มตา

– บึงทะชิโระ – บึงเล็กๆแห่งนี้จะเป็นราวกับสรวงสวรรค์น้อยๆทีเดียว

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– บึงดาเกะซาวะ – ที่เห็นโดดเด่นในบึงแห่งนี้ก็คือ ต้นไม้ที่ยืนตายเป็นจำนวนมากโดยมีภูเขารปเปียะกุ เป็นฉากหลัง

– บึงเมียวจิน – เป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามที่หลายๆคนเดินไปไม่ถึงทั้งๆที่มาถึงคามิโคจิแล้ว บึงแห่งนี้อยู่ห่างจากสะพานคัปปะราว 3.5 กม.

– แม่น้ำอะซุสะ – สีฟ้าใสแจ๋วราวกระกระจกของแม่น้ำอะซุสะเป็นหนึ่งในเมนไฮไลต์ของคามิโคจิ

– แคมป์โคะนาชิไดระ – ทั่วทั้งบริเวณเต็มไปด้วยต้นคาระมัตสึ และยังมีวิวพรีเมียมของเทือกเขาโฮทากะในบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดไดโชอิน - สวนโมมิจิดานิ - มิยาจิม่า เคเบิ้ลคาร์- ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ

– โออิชิพาร์ค – สวนดอกไม้ริมทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้กว่า 90 ชนิด ที่หมุนเวียนมาปลูกแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล และมีทางเดิน 350 เมตร ให้เราได้เดินเล่นชมทุ่งดอกไม้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– มิชิมะสกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองโตเกียว มีพื้นที่พักผ่อนสีเขียวในป่าใหญ่ที่เหมาะสำหรับคนทุกวัย

– โตเกียว – สถานที่ท่องเที่ยวภายในโตเกียวนั้นมีหลากหลายให้เลือกเที่ยวชม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม วัดและศาลเจ้า สวนสนุก แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ . . .

– สนามบินสุวรรณภูมิ

 

รูปภาพ