บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ310-โปรเเกรมโอซาก้า ยูนิเวอร์เเซล โตเกียว 8วัน 7คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน- สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

ล่องเเม่น้ำ Katsura -ป่าไผ่ Bamboo Forest ย่านเมืองเก่า ฮิกาชิยาม่า เจดีย์ยาซากะ -โอซาก้า –UNIVERSAL STUDIO -ตลาด Kuromon Market -ชินไซบาชิ -ทะเลสาบ Lake Kawaguchiko เเหลมอุบุยะกะซากิ – หมู่บ้าน Oshino Hakkai ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ –ช้อปปิ้ง Outlet Gotemba Premium – โตเกียว – ตลาดปลา Tsukiji Market – ย่าน Ginza – วัดอาซากุสะ -ชินจูกุ –ปลาย่างเตาถ่าน Shinpachi ShoKudo Seibu Shinjuku branch

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ ,โอซาก้า -ล่องเเม่น้ำ Katsura -ป่าไผ่ Bamboo Forest

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

-ล่องเเม่น้ำ Katsura -เป็นการล่องแม่น้ำโฮซุ ที่มีทิวทัศน์ที่งดงาม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

-ป่าไผ่ Bamboo Forest  -เที่ยวธรรมชาติสวยๆ กับป่าไผ่อาราชิยามะแห่งเมืองเกียวโต

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ย่านเมืองเก่า ฮิกาชิยาม่า -เจดีย์ยาซากะ -โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ย่านเมืองเก่า ฮิกาชิยาม่า – เมืองโบราณที่คงเอกลักษณ์ของสมัยเอโดะไว้

– เจดีย์ยาซากะ – เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของกรุงเกียวโต ที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายจำนวนมาก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

 -เดินทางสู่เมืองโอซาก้า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Universal Studio Japan

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– Universal Studio Japan เต็มวัน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– Universal Studio Japan เต็มวัน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ตลาด Kuromon Market - ชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ตลาด Kuromon Market – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู้ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ชินไซบาชิ – เป็นแหล่งช็อปปิ้งหลักของเมือง ที่ใจกลางคือถนนชินไซบาชิซุจิ ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีหลังคา

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5รถไฟชินคันเซน Shin- osaka -ทะเลสาบ Lake Kawaguchiko- เเหลมอุบุยะกะซากิ - หมู่บ้าน Oshino Hakkai ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ขึ้นรถไฟชินคันเซน สถานี Shin- osaka

-ทะเลสาบ Lake Kawaguchiko – เป็นทะเลสาบหนึ่งในบริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ภายในอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ

– เเหลมอุบุยะกะซากิ -จุดชมวิว”ภูเขาไฟฟูจิกลับหัว”วิวสวยที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวางุจิโค

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– หมู่บ้าน Oshino Hakkai ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ –  ภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน้ำใสปิ๊งถึง 8 บ่อ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ***

Day 6ช้อปปิ้ง Outlet Gotemba Premium - โตเกียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

–  ช้อปปิ้ง Outlet Gotemba Premium –  เป็นเอ้าท์เลตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและมีร้านค้ามากกว่า 200 แห่ง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– เดินทางสู่ โตเกียว

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 7ตลาดปลา Tsukiji Market - ย่าน Ginza - วัดอาซากุสะ -ชินจูกุ

–  ตลาดปลา Tsukiji Market – เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน

– ย่าน Ginza -คือชื่อของแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มารวมตัวกันอยู่มากมาย

– วัดอาซากุสะ -วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ชินจูกุ – ชินจูกุแห่งนี้มีทั้งคลับสุดคึกคักและห้องคาราโอเกะในฝั่งทิศตะวันออกที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day8ปลาย่างเตาถ่าน Shinpachi ShoKudo Seibu Shinjuku branch - สนามบินนาริตะ

– ปลาย่างเตาถ่าน Shinpachi ShoKudo Seibu Shinjuku branch

– สนามบินนาริตะ

-สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รูปภาพ