บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ308-โปรเเกรมโตเกียว โอซาก้า 7 วัน 6 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

คามาคุระ -วัดโคโตคุอิน – ออนเซน – หมู่บ้านเอโนะชิมะ – เจดีย์เดงชูเรโต -ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ) – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านชิบุย่า – วัดคิโยมิสุเดระ – วัดคิคะคุจิ – ล่องเรืออาราชิยาม่า -โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ -ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ – คามาคุระ -วัดโคโตคุอิน - ออนเซน

 • เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
  – วัดโคโตคุอิน – เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ประดิษฐานอยู่ภายใน
  รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ออนเซน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านเอโนะชิมะ - เจดีย์แดงชูเรโต -ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านเอโนะชิมะ – เกาะเอโนชิมะเป็นบ้านของเทพีเปลือย
  – เจดีย์แดงชูเรโตะ – เป็นเจดีย์สีแดงห้าชั้นซึ่งตั้งอยู่บนเขาในสวนอาราคุระยามะเซนเกน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ) – เป็นทะเลสาบที่สามารถเดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5
  ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชิบุย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดอาซากุสะ – เซ็นโซจิ หรือรู้จักในชื่อ วัดอาซากูซะ เป็นวัดพุทธในย่านอาซากูซะ เขตไทโต โตเกียว
  เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว
  – โตเกียวสกายทรี – เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซูมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชิบุย่า – แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สดุ ชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4โตเกียว -นั่งชินคันเซนจากสถานนีชินากาว่าสู่โอซาก้า – โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  โตเกียว -นั่งชินคันเซนจากสถานนีชินากาว่าสู่โอซาก้า – โอซาก้า
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5เกียวโต – วัดคิโยมิสุเดระ - วัดคิคะคุจิ -ล่องเรืออาราชิยาม่า-โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมือง เกียวโต
  – วัดคิโยมิสุเดระ – วัดน้ำใสหรือวัดคิโยะมิซุ เป็นไฮไลท์อีกที่ของเกียวโต
  – วัดคิคะคุจิ – คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทอง สาเหตุที่คนส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่า
  อาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • ล่องเรืออาราชิยาม่า – ล่องมาจากคาเมะโอกะ ลงไปถึง อาราชิยาม่าใช้ระยะเวลา 120 นาที ทัศนียภาพ
  ธรรมชาติของหุบเขาตามแม่น้ านั้นสวยงาม
  เดินทางสู่เมือง โอซาก้า
  รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ -ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับ
  ต้นๆ แห่งหนึ่ง
  – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่
  เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • -ปราสาทโอซาก้า – เป็นหนึ่งแลนมาร์คที่นิยมในโอซาก้า
  – ย่านชินไซบาชิ- ตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริจุดท่องเที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า
  รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day7สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ