บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ307 -โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ 5วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

 ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ -ภูขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก – โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน -วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

 • สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – ล่องเรือโจรสลัด – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบฮาโกเนะ หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า อาชิโนโกะ ทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาฮาโกเนะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – หุบเขาโอวาคุดานิ– หนึ่งแลมาร์กที่ต้องมาปักหมุดจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกนัให้ได้ซึ่งเจ้าไข่ดำเนี่ยมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆ
  – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของทะเลสาบเป็นที่พักและออนเซนที่มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้อย่างชัดเจน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ภูขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ภูเขาไฟฟูจิ – เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) พื้นที่โดยรอบประกอบด้วย
  ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ
  – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดยามานะชิที่แห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่เมืองโตเกียว
  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้น ชื่อในโตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Tokyo Disneyland (เต็มวัน)
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Tokyo Disneyland (เต็มวัน)
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดอาสากุซะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตuh

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดอาสากุสะ – วัดเซ็นโซจิ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มา
  เที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว
  – โตเกียวสกายทรี – ความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูก
  แบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้– เป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบไฮเทคบนเกาะเทียมในอ่าวโตเกียวซึ่งเข้าถึงได้ผ่านสะพานสายรุ้งหรือเส้นทางรถไฟสายยูริคาโมเมะอันล้ำสมัย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ