บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ306 -โปรเเกรมโอซาก้า นารา เกียวโต 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิซุ – ถนนสายกาน้ำชา – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – อิออน มอลล์ -Universal Japan Studio เต็มวัน -เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุ เอ้าท์เล็ท

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิซุ - ศาลเจ้าเฮอัน - ย่านชินไซบาชิ

 • สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครงั้ แรกในปีค.ศ.711 บนยอดเขาอิ
  นาริยามะและมีความเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก
  – วัดคิโยมิซุ – หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดน ้าใส วัดนี้มีสถาปัตยกรรมโบราณจนได้รับมรดกโลก แห่งนี้นั้นได้ถูก
  สร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าเฮอัน – เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปี
  ก่อน โดยเฉพาะจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดที่สามารถเห็นแต่ไกล
  – ย่านชินไซบาชิ -แหล่งช็อปปิ้งย่านดัง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ท่องเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (เต็มวัน)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – ด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมากให้ท่านได้เพลินเพลินกับ
  เครื่องเล่นอย่างจุใจ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ เอ้าท์เล็ท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมืองนารา
  – วัดโทไดจิ – เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
  752 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้คือวิหารไม้หลังใหญ่ หรือ ไดบุตสึเดน
  – ตลาดคุโรมง – เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้า มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พานักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวม
  ญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้นใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ปี
  – ริงกุเอ้าท์เล็ท – ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็น
  เสมือนเมืองเเห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ