บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ304 -โปรเเกรมฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ 4 วัน 3 คืน

0
6Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟูกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปปุ – บ่อยูมิ จิโกกุ -หุบเขาทาคาชิโฮ – ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ – คุมาโมโต้ – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ -ปราสาทคุมาโมโต้ – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – DUTY FREE – ย่านเทนจิน

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน - เมืองเบปปุ - บ่อยูมิ จิโกกุ

 • สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อันเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม และด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปหล่อวัว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์
  เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณเดินทางสู่เมืองเบปปุ
  – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ- เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่
  ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก เรเดียม เป็นต้น ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 บ่อ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หุบเขาทาคาชิโฮ - ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ - คุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หุบเขาทาคาชิโฮ – ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิ เป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นโดยการคุกรุ่นของภูเขาไฟอะโสะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแห่งนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  – ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ – ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตามตำนานที่บันทึกไว้ของญี่ปุ่น ที่แห่งนี้
  เป็นสถานที่ซ่อนตัวของเทพีอามาเทราสึ หรือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ– แหล่งช้อปป้ิงในร่มใจกลางเมืองคุมาโมโต้แบ่งออกเป็นถนน 3 สายให้ท่านได้เดินชม
  คือ ถนนมิโทริ ถนนซึโมโทริ ถนนวันชินซึไก ตลอดทางเดินมีหลังคาโค้งคลุม สามารถเดินทะลุถึงกันได้หมด
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทคุมาโมโต้ - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทคุมาโมโต้– ปราสาทอันยิ่งใหญ่แห่งเกาะคิวชูจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่เมื่อครั้ง ปี ค.ศ.1877
  – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด
  – ช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE – อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริมวิตามินต่างๆ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งเท็นจิน – ย่านแห่งนี้เปรียบเสมือนใจกลางและมีความสำคัญอย่างมากของเกาะคิวชู ซึ่งย่านแห่งนี้
  สามารถเดินได้ตลอดทั้งวันเพราะมีร้านค้าต่างๆมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ข้างทางเต็มถนนรวมถึงห้างขนาดใหญ่ตั้งสลับกันตลอดทางเดิน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินฟุกุโอกะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ