บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ302 -โปรเเกรมฟูจิ นาริตะ 4 วัน 3 คืน

0
6Hours
Availability : มิถุนายน-สิงหาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

 เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa -หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน -วัดนาริตะ – ถนนโอโมเตะซังโดะ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1 เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa

 • สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – จัดขึ้นระหว่างต้นเดือน – ปลายเดือนเมษายน ของ
  ทุกปี โดยทุ่งดอกทิวลิปนี้จะมีดอกสีแดง สีเหลือง สลับกันไปและมีฉากหลังเป็นกังหันลม เนเธอร์แลนด์เป็นฉาก
  หลังทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สบายตาเหมาะแก่การเที่ยวมชมและพักผ่อนเป็นอย่างดี
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - ช้อปป้ิงชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายใน
  หมู่บ้านมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จำนวน 8 บ่อ
  – เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ – หรือที่รู้จักกันในชื่อ พิงค์มอส เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. มี
  ทั้งสีชมพูแดง ม่วง และขาว ชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนือเรียกว่า ทวีต มีลักษณะคล้ายกับดอกซากุระแต่บานและออกดอกบนพื้นดิน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan,Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Tokyo Disneyland (เต็มวัน)
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Tokyo Disneyland (เต็มวัน)
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4 วัดนาริตะ – ถนนโอโมเตะซังโดะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดนาริตะซันชินโชจิ – ถูกตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.940 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ ที่มีชื่อเรียก
  ขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ
  – ถนนโอโมเตะซังโดะ – มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า
  จำหน่ายสินค้าฝีมือดั่งดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งคอยเปิดไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ