บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ223-โปรเเกรมโตเกียว โอซาก้า 6วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

คามาคุระ -วัดโคโตคุอิน – ออนเซน -หมู่บ้านเอโนะชิมะ – เจดีย์แดงชูเรโต -ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ) – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านชิบุย่า – โตเกียว -นั่งชินคันเซนจากสถานนีชินากาว่าสู่โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า -เกียวโต – วัดคิโยมิสุเดระ – วัดคิคะคุจิ -ล่องเรืออาราชิยาม่า-โอซาก้า

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ – คามาคุระ -วัดโคโตคุอิน - ออนเซน

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
– คามาคุระ – เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีของจังหวัดคานางาวะ ทำให้มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-วัดโคโตคุอิน –  วัดดังประจำคามาคุระ ที่มีพระใหญ่ไดบุตซึ พระพุทธรูปสูงถึง 13.35 เมตร ประดิษฐานอยู่ คือ “พระใหญ่ไดบุตซึ”

– ออนเซน – คือบ่อน้ำพุร้อนและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านเอโนะชิมะ - เจดีย์แดงชูเรโต - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– หมู่บ้านเอโนะชิมะ – กิจกรรมที่มีที่เอโนชิมะ มีความหลากหลายทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารการกินก็สุด  เสน่ห์ที่น่าประทับใจของการมาเที่ยวที่เอโนชิมะก็คือเราสามารถชมทั้งทะเล ภูเขา ต้นไม้และดอกไม้ได้ในคราวเดียวกัน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-เจดีย์แดงชูเรโต – เจดีย์ 5 ชั้น ที่อยู่เคียงคู่กับภูเขาไฟฟูจิ ลักษณะเด่นของเจดีย์ชูเรโต เป็นเจดีย์ 5 ชั้น สูง 19.5 เมตรด้วยองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คชื่อดังของญี่ปุ่น

– ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ชมวิวฟูจิ) – เป็นทะเลสาบหนึ่งในบริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ภายในอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุที่นี่มีทั้งทะเลสาบสวยๆ และยังมองเห็นวิวฟูจิได้ ใครเคยไปมาแล้วคงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดยอดมาก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชิบุย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– โตเกียวสกายทรี – ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกหนทุกแห่งของเมือง คือสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี 2012 มีความสูง 634 เมตร ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ย่านชิบุย่า – เป็นแหล่งช้อปปิ้งด้านแฟชั่นยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และมีศูนย์การค้าอันทันสมัยต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่รูปปั้นฮาจิโกะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4โตเกียว -นั่งชินคันเซนจากสถานนีชินากาว่าสู่โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -โตเกียว – ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นยอดที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ไม่ว่าเราจะอยู่ในย่านช้อปปิ้งสุดคึกคัก หรือย่านประวัติศาสตร์ ก็ตาม

-นั่งชินคันเซนจากสถานนีชินากาว่าสู่โอซาก้า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ปราสาทโอซาก้า – แลนด์มาร์คของเมืองโอซาก้าเนื่องจากเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ภายในปราสาทโอซาก้านั้นมีทั้งหมด 8 ชั้นด้วยกัน ตั้งแต่ชั้นที่ 1-7 จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของปราสาท

ย่านชินไซบาชิ – ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หัวและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว

โอซาก้า – เป็นเมืองศูนย์กลางของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก มีทั้งตึกสูง อาคารพาณิชย์มากมายตั้งเรียงรายกัน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5เกียวโต – วัดคิโยมิสุเดระ - วัดคิคะคุจิ -ล่องเรืออาราชิยาม่า-โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -เกียวโต – เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

– วัดคิโยมิสุเดระ – หรือวัดน้ำใสที่รู้จักกันในหมู่คนไทย วัดชื่อดังแห่งเมืองเก่าเกียวโต มีความงดงามทั้งด้านสถาปัตยกรรม ทัศนียภาพแวดล้อมที่มีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลผ่านวัด และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-วัดคิคะคุจิ – วัดทองเกียวโต ที่มีความหมายว่าวัดสวนกวาง วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ เป็นอาคารไม้สามชั้น มีความสูง 12.5 เมตร ที่มีความโดดเด่นทั่งในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะของ Golden Pavilion ที่งดงามจนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ล่องเรืออาราชิยาม่า – เยี่ยมชมและสำรวจย่านอาราชิยามะ ที่น่าทึ่ง และชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย

– เดินทางสู่ โอซาก้า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินคันไซ

– สนามบินสุวรรณภูมิ