บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ220-โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ -ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ -ฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุซัง – โทยะ -โอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – ศาลาว่าการเมืองเก่าซัปโปโร – ย่านทานุกิโคจิ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
โนโบริเบทสึ – เมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-หุบเขานรกจิโกกุดานิ – หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley”ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ

– ฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของอาคารทางประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน อาหารรสเลิศ และงานต่างๆ ที่มีตลอดทั้ง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – คือตลาดสดที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นดีของฮอกไกโด เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ กว่า 250 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่ขายอาหารทะเล

– โกดังอิฐแดง – เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ลานเบียร์ ฮอลล์สำหรับจัดงานต่างๆไปในที่สุด ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอายของการทำอุตสาหกรรมทางเรือในสมัยก่อนหลงเหลืออยู่ และในปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวบริเวณ Hakodate ไปในที่สุด

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ป้อมโกเรียวกาคุ – การออกแบบป้อมโงเรียวกาคุ ให้มีลักษณะเหมือนรูป “ดาว 5 แฉก” สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากมุมสูง สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน โดยป้อมนี้ออกแบบในสไตล์ตะวันตก

– นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ชมวิวสวยๆ บนภูเขาฮาโกดาเตะ  ภูเขาฮาโกดาเตะนี้มีความสูง 334 เมตร ใช้เวลาขึ้นกระเช้าประมาณ 3

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุสุซัง - โทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ฮาโกดาเตะ – เป็นเมืองท่าสำคัญของฮอกไกโด มีตลาดเช้าที่ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ได้ ยังมีที่เที่ยวคัดสรรซึ่งสามารถเพลิดเพลินกับเสน่ห์ของฮาโกดาเตะ

– ทะเลสาบโทยะ – เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งทะเลสาบ โทยะ นั้นห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ภูเขาไฟอุสุซัง – เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีอายุกว่า 20,000 ปีมาแล้ว มีความสูง 737 เมตร ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบโทยะ

โทยะ – อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Sapporo

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4โอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ศาลาว่าการเมืองเก่าซัปโปโร - ย่านทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -โอตารุ – เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในจังหวัดฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย

– ถนนซาไกมาจิ – ซึ่งเป็นย่านถนนช้อปปิ้ง ที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของฝากและสถานที่พักทานอาหารได้อย่างสะดวกสบาย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ศาลาว่าการเมืองเก่าซัปโปโร – ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างจากอิฐจึงเป็นที่รู้จักดีด้วยชื่อเล่น ‘ทำเนียบอิฐแดง’

ย่านทานุกิโคจิ – เป็นหนึ่งในถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดในฮอกไกโด มีประวัติศาสตร์กว่า 150 ปี เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดสายหนึ่งที่มีหลังคาคลุม 7 บล็อค และมีร้านค้ากว่า 200 ร้านเรียงรายอยู่บนทางเดินยาวกว่า 900 เมตร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ