บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ219-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต นารา 4วัน 3คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านโดทงโบริ – เกียวโต – คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านโดทงโบริ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น
นารา – สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่รวมเอามรดกโลกไว้ด้วยกัน ได้แก่ วัดโทไดจิ วัดโคฟุคุจิ และศาลเจ้าคาสุกะ มีทั้งทุ่งโทบิฮิโนะที่มีต้นหญ้าสวยงาม

วัดโทไดจิ – เป็นวัดพุทธในเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ศาลาหลวงพ่อโต (ไดบุตสึเด็ง) ของวัดนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ปราสาทโอซาก้า – เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ นครโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

– ย่านโดทงโบริ – ย่านยอกฮิตของโอซาก้า สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้รักการสังสรรค์ บริเวณนี้เต็มไปด้วยป้ายนีออนขนาดใหญ่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกียวโต - คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เดินทางสู่ เกียวโต

– คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดก วัดน้ำใส ชื่อของ วัดคิโยมิซุ ในภาษาญี่ปุ่น ซากุระบานสะพรั่งจนเป็นสีชมพูไปทั่วทั้งเนิน

– วัดคินคะคุจิ – วัดเงินแห่งเกียวโต” เป็นวัดในนิกายเซนถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ป่าไผ่อาราชิยาม่า – เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าไผ่ที่อาราชิยาม่านี้มีลักษณะเป็นถนนเล็กๆ ที่สองข้างจะเต็มไปด้วยไผ่สีเขียวมรกต

– เดินทางสู่ โอซาก้า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางจาก โอซาก้า

ศาลเจ้าสุมิโยชิ –  เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ –  ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้าและร้านอาหาร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินคันไซ

– สนามบินสุวรรณภูมิ