บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ216 -โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ 5วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม -พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นิกโก้ -หมู่บ้านโอจิจูกุ – ปราสาทไอสึวากามัตสึ – ฟุกุชิมะ -จุดชมซากุระนิชชูเซนะ- ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ตลาดปลานาคามินาโตะ – ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค – พระยืนอุชิคุ – อิบารากิ – วัดนาริตะ – อิออนมอล์ 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - นิกโก้

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
– สะพานชินเคียว -สะพานสีดำ-แดงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ล้อมรอบด้วยป่าทึบที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของต้นไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ศาลเจ้าโทโชกุ -เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทกูงาวะ อิเอยาซุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทกูงาวะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
เดินทางสู่ นิกโก้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านโอจิจูกุ - ปราสาทไอสึวากามัตสึ - ฟุกุชิมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– หมู่บ้านโออุจิจูกุ – เป็นสถานีไปรษณีย์ขนาดเล็กในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 – ปราสาทไอสึวากามัตสึ- มีเอกลักษณ์เป็นปราการปราสาทขนาดใหญ่ที่มีหลังคากระเบื้องสีแดงโดดเด่น ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทไร้พ่ายที่ผ่านมา

-เดินทางสู่ ฟุกุชิมะ 

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3จุดชมซากุระนิชชูเซนะ- ทะเลสาบอินะวะชิโระ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– จุดชมซากุระนิชชูเซนะ  – เป็นจุดที่มีชื่อเสียงสำหรับดอกซากุระบนเกาะมีซากุระกว่า 1,900 ต้น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ทะเลสาบอินะวะชิโระ – เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีพื้นที่ 103.32 ตร.กม. ลึก 93.5 เมตร ลักษณะเด่นของทะเลสาบนี้คือความใสของน้ำทะเลสาบที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งความใสของผืนน้ำนี้ถูกเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งคือ “เทงเคียวโกะ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ตลาดปลานาคามินาโตะ - ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค - พระยืนอุชิคุ - อิบารากิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – ตลาดปลานาคามินาโตะ -ศูนย์กลางหลักของการประมงหาปลาในแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
– ฮิตาชิซีไซต์พาร์ค –
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โด่งดังเรื่องสวนดอกไม้ตามฤดูกาล มีทางเดินไม้และจักรยานให้เช่าใน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– พระยืนอุชิคุ – เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร
– เดินทางสู่ อิบาราก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดนาริตะ - อิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – วัดนาริตะ – เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ
– อิออนมอล์ –
เป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น คุณสามารถจับจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านแบรนด์แฟชั่น ร้านขายยา ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับอาหารในร้านอาหารและคาเฟ ่แสนอร่อยได้
– สนามบินนาริตะ

รูปภาพ