บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ215 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 6วัน5คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม -พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

 ปราสาทโอซาก้า (รอบนอก) – ย่านชินไซบาชิ -โอคายาม่า – ปราสาทโอคายาม่า – เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน -ฮิโรชิม่า – ปราสาทฮิโรชิมะ – โดมระเบิดปรมาณู – พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ- สวนอนุสรณ์สันติภาพ -เกาะมิยาจิม่า – เสาประตูโอโทริอิ – ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า – ฮิโรชิม่า -คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกฟูจิ – วัดนันโชอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุ 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (รอบนอก) - ย่านชินไซบาชิ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ปราสาทโอซาก้า (รอบนอก) – เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ย่านชินไซบาชิ- นับเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิง เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดไปจนถึงแบรนด์เนม รวมถึงย่านโดทงโบริ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2โอคายาม่า - ปราสาทโอคายาม่า - เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-โอคายาม่า
– ปราสาทโอคายาม่า – ถือเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งอยู่ที่เมืองโอกายามะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน – ย่านเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิกตั้งอยู่ริมคลอง รวมถึงมีร้านค้า ร้านอาหาร และแกลเลอรี่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ฮิิโรชิม่า - ปราสาทฮิโรชิมะ - โดมระเบิดปรมาณู - พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ - สวนอนุสรณ์สันติภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– ฮิโรชิม่า
– ปราสาทฮิโรชิมะ
-ปราสาทฮิโรชิม่า ซึ่งบางครั้งเรียกว่าปราสาทปลาคาร์ป เป็นปราสาทในฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
– โดมระเบิดปรมาณู –
มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า เกมบาคุโดม และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ – อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิม่าเปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารความเป็นจริงของความเสียหายที่เกิดจากระเบิดปรมาณูให้กับผู้คนทั่วโลก
– สวนอนุสรณ์สันติภาพ –
สวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิมาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและสันติภาพอันยั่งยืนของโลก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เกาะมิยาจิม่า - เสาประตูโอโทริอิ - ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า - ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -เกาะมิยาจิม่า – มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือเสาโทริอิสีแดงตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล
– เสาประตูโอโทริอิ -คือซุ้มประตูแบบญี่ปุ่น ตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่า อาณาเขตเบื้องหลังเสาโทริอินี้เป็นอาณาเขตของเทพเจ้า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 – ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า – เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตบนเกาะอิตสึกูชิมะ เมืองฮัตสึกาอิจิ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
-ฮิโรชิม่า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5คิตะคิวชู - อุโมงค์ดอกฟูจิ - วัดนันโชอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – คิตะคิวชู – เป็นนครที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูโอกะ
– อุโมงค์ดอกฟูจิ
– เป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น และเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่คนญี่ปุ่นหลงรัก มาเป็นเวลานาน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– อุโมงค์ดอกฟูจิ – เป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น และเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่คนญี่ปุ่นหลงรัก
มาเป็นเวลานาน
– ศาลเจ้าดาไซฟุ –
เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ให้โชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาและปัดเป่าเคราะห์โศก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินฟุกุโอกะ

– สนามบินสุวรรณภูม

 

รูปภาพ