บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ209 -โปรเเกรมฟุกุโอกะ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

ปราสาทคุมาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ – ช้อปปิ้งถนนคามิโทริ- ยูฟุอิน – Yufuin Floral Village – ยูฟุอิน – Kinrin Lake – เบปุ -บ่อนรกจิโกกุ – กระเช้าชมวิวเบปบุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุกุโอกะ – Maizuru Park – Tenjin Central Park –คาแนลซิตี้ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินฟุกุโอกะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - ช้อปปิ้งถนนคามิโทริ

 • เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  ปราสาทคุมาโมโต้ – มีอายุยาวนานกว่า 400 ปีเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่
  กว้างใหญ่กว่า980,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทมีความงดงามและยิ่งใหญ่
  – สวนซุยเซนจิ – สวนสวยที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนญี่ปุ่นที่ควรค่าไปเยี่ยมเยือนที่อยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโต้ ด้วย
  รูปแบการตกแต่งอย่างงดงามที่ลงตัวสุดๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งถนนคามิโทริ– แหล่งช็อปปิ้งสุดฮอตฮิตและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองคุมาโมโต้ตลอดถนนมีหลังคา
  โค้งคลุมสามารถเดินทะลุถึงกันหมดได้อย่างสบายๆ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ยูฟุอิน - Yufuin Floral Village - ถนนคนเดินยูฟุอิน - KinrinLake – เบปปุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่ ยูฟุอิน
  Yufuin Floral Village – หมู่บ้านจำลองธีมปาร์คในเมืองยุฟุอิน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านCotswold ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่น่ารักงดงามระดับโลก
  – ถนนคนเดินยูฟุอิน – Yunotsubo ถนนสายเล็กๆ จากสถานียูฟุอิน (Yufuin Station) ไปจนถึงทะเลสาบคินริน สองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารักๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Kinrin Lake – ทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของยุฟุอินพร้อมด้วยทัศนียภาพที่สะท้อนบนผิวน้ำทะเลสาบ มีออนเซ็นที่เดือดขึ้นมาจากก้นทะเลสาบ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3บ่อนรกจิโกกุ - กระเช้าชมวิวเบปบุ – เบปปุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – บ่อนรกจิโกกุ – แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของญี่ปุ่น บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มี
  เอกลักษณ์ความพิเศษแตกต่างกันไป
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – กระเช้าชมวิวเบปบุ- ชมวิวระหว่างทางและบนยอดเขาสวยงาม สามารถเห็นเมืองเบปปุทั้งเมือง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ศาลเจ้าดาไซฟุ - ฟุกุโอกะ - Maizuru Park - Tenjin CentralPark – คาแนลซิตี้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าแห่งนี้ในี้ห้โชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาและปัดเป่าเคราะห์โศก ทำให้ทุกปีจะมีผู้คนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเตรียมสอบมาเยือนมากถึง 7ล้านคน
  – Maizuru Park – ที่จะคึกคักและสวยงามเป็นพิเศษในเทศกาลเที่่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ผลิช่วงที่ซากุระออกดอกบานสะพรั่ง เป็นจุดที่ได้รับความนิยมมาชมซากุระมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Tenjin Central Park – สวนสาธารณะกลางเมืองฟุกุโอกะสถานที่พักผ่อนอยู่ติดกับย่านช้อปป้งิ เท็นจิน สวนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการชมซากุระตลอดทางเดินเลียบคลอง
  – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้– แหล่งรวมร้านค้า ความบันเทิง สวนสนุก โรงแรม ฯลฯ ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ ประจำเมืองฟุกุโอกะ โดยตัวศูนย์การค้าถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงโค้งเว้า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินฟุกุโอกะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ