บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ208 -โปรเเกรมเซนได โตเกียว 9 วัน 8 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

นั่งชินคันเซนไปเซนได – เซนได – ปราสาทเซนได – ศาลเจ้าโอซากิ – พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท -อิวาเตะ – สวนคิตะคามิเทนโชจิ – ล่องเรือเกบิเค- ซากุระฮิโตเมะเซ็มบง – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ฟุกุชิม่า – ฮานามิยามะปาร์ค -ภูเขาบันได – อาซูมะสกายไลน์ – ทะเลสาบฮิบาระ – ไอสึวากามัตสึ -Kannonji River – ปราสาทไอสึวากามัตสึ – หมู่บ้านโอจิจูกุ – นิกโก้ -เอโดะวันเดอร์แลนด์ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้านิกโกโทโช -นิกโก้ – สวนชินจุกุเกียวเอ็น – ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมะโยโกะ – วัดอาซากุสะ – ชิบูย่า

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - นั่งชินคันเซนไปเซนได - เซนได - ปราสาทเซนได - ศาลเจ้าโอ ซากิ -พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

 • เดินทางถึง สนามบินนาระ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่เซนได
  ปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ – สร้างขึ้นในปี 1600สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปี
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ศาลเจ้าโอซากิ – มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปีนับตั้งแต่ถูกย้ายที่ภายในจะพบสมบัติประจำชาติสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น
  พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – ตั้งอยู่ในอิซึมิพาร์คทาวน์ของเซนได เป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านสินค้าแบรนด์อย่างครบครันจากของทั้งในและต่างประเทศกว่า 80 ร้าน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายอย่างจุใจ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2อิวาเตะ - สวนคิตะคามิเทนโชจิ - ล่องเรือเกบิเค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่อิวาเตะ
  สวนคิตะคามิเทนโชจิ– สวนคิตะคามิเทนโชจิซึ่งตั้งอยู่ในคิตะคามิ ในใจกลางของอิวาเตะนี้มีนี้ มีดอกไม้จำนวนมากและสิ่งต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินเทศกาลซากุระที่เทนโชจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ล่องเรือเกบิเค – หุบเขาเกบิเค(Geibikei) ซึ่งเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสัมผัสทัศนียภาพความงดงามของฤดูกาลญี่ปุ่น ได้ตลอดทั้งปี
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ซากุระฮิโตเมะเซ็มบง - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ฟุกุชิม่า - ฮานามิยามะปาร์ค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ซากุระฮิโตเมะเซ็มบง – ทางเดินริมน้ำยาวกว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์
  ของภูเขาซาโอ้ยังมีหิมะปกคลุม
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่
  วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้างในหมู่บ้านจะมีอยู่ 2 โซนด้วยกัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ ฟุกุชิม่า
  ฮานามิยามะปาร์ค – ชมซากุระแลละดอกไม้นานาชนิด ที่ไม่เพียงแต่จะเต็มไปด้วยสีสันหลากหลายสวยสดงดงามเท่านั้นแต่ฤดูชมดอกไม้ของที่นี่ ยังมีระยะเวลายาวนานอีกด้วย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ภูเขาบันได - อาซูมะสกายไลน์ - ทะเลสาบฮิบาระ - ไอสึวากามัตสึ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ภูเขาบันได – ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานของญี่ปุ่น บันไดอาซาฮิและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยภูเขาชื่อดัง จากบนยอดเขาที่กว้างขวางแบบพาโนรามา 360 องศา
  อาซูมะสกายไลน์- เส้นทางชมวิวที่มีความยาวถึง 29 กิโลเมตร จากทาคายุออนเซ็นไปจนถึงสันเขาทสึจิยุ ซึ่งจุดที่สูงที่สุดนั้นอยู่ที่ 1,622 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ทะเลสาบฮิบาระ -ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชิโอะบาระ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในที่ราบสูงบันได–โคเกน และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบันได–อะซะฮิ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คที่สวยงาม
  ไอสึวากามัตสึ– ตั้งอยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในภูมิภาคโทโฮคุ ล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาบันไดและทะเลสาบอินาวาชิโระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5Kannonji River - ปราสาทไอสึวากามัตสึ - หมู่บ้านโอจิจูกุ – นิกโก้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Kannonji River – จุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ(Fukushima)จะมีลักษณะเป็นธารน ้าขนาดเล็กที่มีน้ำใสๆไหลผ่าน 2 ฝั่ งแม่น ้า จะมีทางเดินและต้นซากุระขนาดใหญ่ เรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1กิโลเมตร
  ปราสาทไอสึวากามัตสึ– ปราสาทสึรุกะตั้งอยู่ในสวนที่มีต้นไม้มากมายรวมถึงต้นซากุระที่จะออกดอกสวยงามล้อมรอบปราสาท
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  หมู่บ้านโอจิจูกุ – หมู่บ้านเล็กๆที่เป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้ที่เดินทางจากเมืองไอสึไปยังนิกโก้บ้านเรือนของที่นี่
  เป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6เอโดะวันเดอร์แลนด์ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้านิกโกโทโช

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เอโดะวันเดอร์แลนด์ – สวนสนุกที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและบรรยากาศในสมัยเอ
  โดะ (ค.ศ.1603 – 1867)
  – สะพานชินเคียว – สะพานศักดิ์สิทธิ์ทีี่ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้สิ่งที่ทำให้สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าพลาดๆมากๆก็เพราะสะพานชินเคียวได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้านิกโก้โทโช – ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านโทกูงาวะ อิเอยาสุ บุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลเจ้าที่มีอายุกว่า 260 ปี
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day7นิกโก้ - สวนชินจุกุเกียวเอ็น - ช้อปป้ิงชินจูกุ - โตเกียว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินเล่นชมเมืองเก่านิกโก้
  – สวนชินจุกุเกียวเอ็นและศาลาว่าการกรุงโตเกียว – สวนชินจูกุเงียวเอนแห่งนี้นั้นนับว่าเป็นสวนสาธารณะ
  ขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ – ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อในโตเกียว
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day8สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - วัดอาซากุสะ – ฮาราจูกุชิบูย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  สวนอุเอโนะ – สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียวโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลในปี 1873 ภายในพื้นที่กว้างประมาณ 530,000 ตารางเมตร
  – ตลาดอะเมะโยโกะ – แหล่งช้อปป้ิงในย่าน Ueno มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า ร้านเครื่องสำอาง ขนม อาหารแห้งของสด อาหารทะเล
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว
  – ฮาราจูกุและชิบูย่า – โดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว ที่เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและ
  ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day9สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ