บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ207 -โปรเเกรมฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

 โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ- ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – เก็บผลไม้-หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – ทะเลสาบโทยะ-  จุดชมวิวภูเขาโยเท – โอตารุ – หอนาฬิกาซัปโปโร -ตลาดปลาไกโจ – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
  โนโบริเบทสึ – เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อน โนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เมืองฮาโกดาเตะ – เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ที่นี่เป็นเมืองท่าส่งออกที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่
  อดีต และในเมืองก็เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ที่ขึ้นชื่อเรื่อง”ทัศนียภาพยามค่ำ คืนอันงดงาม”การชมวิวนี้จำเป็นต้องนั่งกระเช้าจากเชิงเขาขึ้นไปบนยอดเขาโดยใช้เวลาประมาณ 3 นาที เราจะได้สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค่ำคืนที่เกิดจากการตัดกันระหว่างแสงไฟภายในเมืองและทะเลอันมืดสนิท ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงดงามมาก
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - โกดังอิฐแดง – เก็บผลไม้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เป็นตลาดที่สามารถมาลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ภายในตลาดยังมีร้านที่สามารถตกหมึกขึ้นชื่อของฮาโกดาเตะได้วย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  โกดังอิฐแดง – แรกเริ่มเดิมทีเคยถูกใช้เป็นโกดังมาก่อน แต่ในปัจจุบันกลายเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ที่มีช้อปปิ้งมอลล์อยู่ข้างใน มีสินค้าครบครันตั้งแต่แฟชั่น เสื้อผ้า ของจิปาถะ ไปจนถึงของฝากจากฮอกไกโด และสามารถลิ้มลองซอฟท์ครีมที่ทำจากนมวัวสดใหม่ได้ในคาเฟ่
  ป้อมโกเรียวกาคุ– ป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นมาในปลายยุคสมัยเอโดะ ในปัจจุบันเปิดเป็นสวนสาธารณะให้เข้าชมได้ บริเวณรอบๆ เป็นสวนสาธารณะ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล
  เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ณ Miyago Fruit Ochards เพลินเพลินกับการเก็บผลไม้ในสวนผลไม้ขึ้นอยู่
  กับฤดูกาลและช่วงเวลาที่ไป(ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงสวนที่ไปตามความเหมาะสม)
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – จำลองบรรยากาศบ้านเรือน และวัฒนธรรม แสดงถึงการเข้ามาบุกเบิกฮอกไก
  โด ในยุคของดาเตะ มาซามูเนะ ภายในหมู่บ้านมีการตกแต่งย้อนยุคสมัยเอโดะ รวมทั้งมีการแสดงต่างๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ทะเลสาบโทยะ หรือ “โทโยโกะ” – ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่นเพื่อนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ อิสระ
  ให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4จุดชมวิวภูเขาโยเท - โอตารุ - หอนาฬิกาซัปโปโร

 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ภูเขาโยเท – ภูเขาที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิที่หลายๆ คนรู้จัก และเพราะความคล้ายกันทำให้ได้รับฉายาว่า “ฟูจิแห่งฮอกไกโด” เพราะภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ในเมืองนิเซโกะของจังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido) หรือบางคนก็จะเรียกว่า ”เอโซฟูจิ”
  คลองโอตารุ – คลองแห่งนี้ไนี้ด้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  หอนาฬิกาซัปโปโร – สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร เป็นอาคารประวัติ ศาสตร์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยอาคาร
  ทันสมัยในเมือง สร้างขึ้นในปี1878
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5ตลาดปลาไกโจ - เนินพระพุทธเจ้า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ตลาดปลาไกโจ – ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มีร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายอยู่ร้านขายปลาสดเกือบทุกร้าน
  – เนินพระพุทธเจ้า – ผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่น
  โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจ ถนนคนเดินก็จะ
  เป็นทางเดินยาวกว่า 900เมตร
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินชิโตเสะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ