บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ206 -โปรเเกรมนิกโก้ โตเกียว 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

 พระใหญ่ไดบุทสึ – สะพานชินเคียว – นิกโก้ -น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเซนจิ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ -โตเกียว – ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะมิโยโกะ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ - นิกโก้ - สะพานชินเคียว

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – พระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง13.35 เมตร น้ำหนัก95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  สะพานชินเคียว – สะพานที่สีแดง เขาว่ากันว่าเป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนิกโก้และในสมัยก่อนสะพานนี้ใช้
  เฉพาะเจ้านายชั้น สูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบชูเซนจิ - เอโดะวันเดอร์แลนด์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  น้ำตกเคกอน – เป็นน้ำตกที่มีความสูง 97เมตรและกว้าง 7 เมตร เป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน
  เพื่อชมทิวทัศน์อันงดงามของน ้าที่ไหลจากทะเลสาบชูเซ็นจิที่อยู่ใกล้เคียง ให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามและน้ำตกที่ทรงพลังได้ทุกฤดูกาล
  ทะเลสาบชูเซนจิ– ทะเลสาบที่งดงามแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณสูงสุดของทะเลญี่ปุ่น สามารถล่องเรือเพื่อชม
  ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลได้
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – สวนสนุกที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและบรรยากาศในสมัย
  เอโดะ (ค.ศ. 1603 -1867) สวนสนุกแห่งนี้จำลองเมืองเล็กๆ ในสมัยเอโดะ โดยมีนักแสดงทั้งชายและหญิงแต่งกายสวมบทบาท
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โตเกียว - ตลาดปลาสึกิจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ตลาดปลาสึกิจิ– เป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง
  2,000 ตันต่อวัน มีร้านมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆและมีอาหารทะเลแบบแปรรูป
  มากมายที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ช้อปปิ้งชินจูกุ– ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟา้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะมิโยโกะ - ฮาราจูกุ - ชิบูย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  วัดอาซากุสะ – วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมมานับตั้งแต่อดีต ทำให้วัดเซนโซจิเป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่น และเป็นทั้งแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยจะมี ถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
  สวนอุเอโนะ – สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่น โดยรัฐบาลในปี 1873 ภายในพื้นที่กว้างประมาณ 530,000 ตารางเมตร สวนอุเอโนะเป็นจุดชมซากุระขึ้นชื่ออีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ตลาดอะเมะโยโกะ – แหล่งช้อปปิ้งในย่าน Ueno มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า ร้าน
  เครื่องสำอาง ขนม อาหารแห้งของสด อาหารทะเล ฯลฯ
  ฮาราจูกุและชิบูย่า – โดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว ที่เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ –เกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ – Universal Studio Japan- ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

สถานที่ออกเดินทาง

Suvarnabhumi Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (Google Map)

เวลาออกเดินทาง

3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน

ราคารวม

 • ค่าโดยสารเครื่องบิน
 • ที่พักโรงแรม 3 คืน
 • ไกด์นําเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • การขนส่งทั้งหมดในสถานที่ปลายทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าบริการห้องพัก
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ตลาดนิชิกิ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
  – วัดคิโยมิสึเดระ – น้ำบริสุทธิ์ วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งใน
  มรดกโลก
  – วัดคินคะคุจิ– เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ย่านชินไซบาช

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู๊ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่น มีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่า โซริฮาชิวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Universal Studio Japan

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com