บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ205 -โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ -หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – โกเทมบะเอ้าท์เลท -ทะเลสาบอะชิ – ฮาโกเน่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดอาซากุสะ -สวนอุเอโนะ – ตลาดอะมิโยโกะ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองเก่า ที่ได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลติ้เอโดะ” (Little Edo) หรือ เอโดะน้อย ที่นี่ยังคง
  อนุรักษ์ความเป็นบ้านเก่า อาคารต่างๆ ไว้ให้เหมือนสมัยดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – หนึ่งใน 5ทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจาก
  นักท่องเที่ยวมากที่สุดจากบรรดาทะเลสาบ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค - โกเทมบะเอ้าท์เลท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือ หมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้งทั้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์จำนวน 8 บ่อ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  โกเทมบะเอ้าท์เลท – แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมประจำสถานที่ท่องเที่ยวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิภายในมีร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน ศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ทะเลสาบอะชิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ทะเลสาบอะชิ หรือ ทะเลสาบฮาโกเน่ – เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นภูเขา
  ไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนมีจุดเด่นคือการล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบด้วยเรือแบบโจรสลัดตะวันตก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านชุมชนแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อใน
  โตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดอาซากุสะ -สวนอุเอโนะ - ตลาดอะมิโยโกะ - ฮาราจูกุ - ชิบูย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  วัดอาซากุสะ – วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมมานับ
  สวนอุเอโนะ – สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่น โดยรัฐบาลในปี 1873 ภายในพื้นที่กว้างประมาณ 530,000 ตารางเมตร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ตลาดอะเมะโยโกะ – แหล่งช็อปปิ้งในย่านUeno มีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า ร้านเครื่องสำอางขนม อาหารแห้งของสด อาหารทะเล
  ฮาราจูกุและชิบูย่า – โดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว ที่เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและ
  ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายมากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ